Νέες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Γ. Μαργαρίτη

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου, μεταβιβάζονται νέες αρμοδιότητες στον αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Μαργαρίτη.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Μαργαρίτη Ιωάννη του Μιχαήλ με ΑΔΤ Τ384081 τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις Π.Ε.Κυκλάδων (άρθρο 36 του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της Περιφέρειας και τη διατύπωση εισηγήσεων στον Περιφερειάρχη για θέματα πολιτικής της κρουαζιέρας στις Π.Ε.Κυκλάδων και Π.Ε.Δωδεκανήσου.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον Αντιπεριφερειάρχη θα επικουρεί στο έργο του ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Λοτσάρης Δημήτριος του Ανδρέα με ΑΔΤ ΑΗ939927.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπεριφερειάρχη προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, αυτές θα ασκούνται από τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Λοτσάρη Δημήτριο.
Κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα καταργείται.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ»