Συνεδριάζει με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν: 

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση για τις διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/28271/19-04-2017)

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/28259/19-04-2017)

Έγκριση πρακτικού άγονου δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/27787/18-4-2017)

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου-συνοπτικού-πρόχειρου-μειοδοτικού διαγωνισμού της «Επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων Δήμου Ρόδου, έτους 2017».

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/28082/19-4-2017)

Έγκριση νέας μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή δημόσιου-συνοπτικού-πρόχειρου-μειοδοτικού διαγωνισμού της «Φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων», έτους  2017 προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με φ.π.α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/27784/18-04-2017)

Έγκριση για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και της μελέτης καθώς και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ζωοτροφών», έτους  2017 προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με φ.π.α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/28084/18-04-2017)

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ        

Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, για την μετάβαση του στην Αθήνα και στο ΣτΕ στις 26-04-2017 ύστερα από αναβολή της 09-11-2016, για την άσκηση παρεμβάσεων του Δήμου Ρόδου υπέρ του κύρους προσβαλλόμενων πράξεων.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ: 2/27502/12-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση ανακοπών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» κατά επιταγών για εκτέλεση που συντάχθηκαν παρά πόδας διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28001/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28002/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 41/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28005/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αίτησης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη για αναστολή  εκτέλεσης της με αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28017/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αίτησης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη για αναστολή  εκτέλεσης της με αριθμό 41/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28019/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28020/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28022/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με τη  επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.»

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28024/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου κατά της από 9-1-2017 επιταγής προς εκτέλεση που συντάχθηκε παρά πόδας της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ: 2/28026/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας αγωγής του πρώην Δήμου Πεταλουδών κατά 1) Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και 2) Του Ελληνικού Δημοσίου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ:2/28051/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Κρητικού Μιχαήλ του Μηνά, για πράξη επιβολής εισφοράς γης σε χρήμα.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/28039/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής παράστασης, του κ. Στάγκα Εμμανουήλ Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 27-4-2017 και άδεια μετάβασης του στον Πειραιά για τη συζήτηση της με αριθμό καταθ. 116/2015 αίτησης ακύρωσης του Μπρούνο (Bruno) Φαντούτσι (Fantuzzi) του Ορέστη κατά της 29/2013 άδειας οικοδομής Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου και επίσης έγκρισης της σχετικής δαπάνης.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/28046/19-04-2017)

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής παράστασης, του κ. Στάγκα Εμμανουήλ Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, στο ΣτΕ στις 17-5-2017 και άδεια μετάβασης του στην Αθήνα για τη συζήτηση: της από 25-2-2009 (αρ. κατάθ. Ε 1417/2009) εναντίον του Δήμου αίτησης ακύρωσης των 1) Ελένης Χρ. Λαμπίρη και 2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. κατά της με αριθμό 17284/30-12-2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα της 315/2008 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ν. Ρόδου και επίσης έγκρισης ανάληψης της σχετικής δαπάνης.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/28050/19-04-2017)