Συνεδριάζει με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στα Καταστήματα της Σύρου και της Ρόδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισµού έτους 2016, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Έργα συντηρήσεων επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κάσου».

3. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού άξονα νήσου Ρόδου (2016)».

4. Έγκριση ορισµού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού & φωτεινών σηµατοδοτών εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου».

5. Έγκριση ορισµού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού (Ε.Ο.) Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές - αεροδρόµιο».

6. Έγκριση ορισµού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός επαρχιακού οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήµου».

7. Έγκριση ορισµού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου Τήλου».

8. Έγκριση ορισµού επιτροπής δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».

9. Έγκριση χορήγησης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Νοτιοπελαγίτικης Οινογαστρονοµίας».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Οδοποιία Φαρµακονησίου».

11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Προσθήκη ισόγειου κτηρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».

12. Τροποποίηση της απόφασης µε αρ. 139/2017 (απ. Πρακτ. 05/4ο ΕΗ∆/03-03-2017) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου µε νέα έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης προθεσµίας της σύµβασης του έργου: «Βελτίωση Περιφερειακής οδού Ολύµπου Καρπάθου προς σχολεία».

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιοντολογικού µουσείου Αρχαγγέλου».

14. Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο ‘’Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων του ∆ήµου Αντιπάρου’’.

15. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαιώσεως του έργου : ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)’’.

16. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Μυκόνου».

17. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου Αποσφράγισης Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ ∆ωδ/σου.

18. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης Οικονοµικών προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την µεταφορά αλληλογραφίας & ταχυµεταφοράς ΠΕ ∆ωδ/σου για 2 έτη 2017, 2018.

19. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της Οµάδας 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την «Κάλυψη Ταχυδροµικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Νοµό Κυκλάδων για το Έτος 2017».

20. Έγκριση Πρακτικού ∆ιαδικασίας ∆ιαπραγµάτευσης για την ''Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης των Π.Ε. Κυκλάδων για το έτος 2017''.

21. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: «Προµήθεια ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων ∆. Σικίνου . ''

22. Έγκριση δέσµευσης ποσών για δαπάνες - έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

23. Έγκριση και δέσµευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

24. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

25. Λήψη απόφασης για την νοµική κάλυψη υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε δικαστική υπόθεση που αφορά θέµατα υπηρεσίας.

26. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

27. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

28. Έγκριση ∆ράσεως της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

29. Έγκριση ∆απανών - ∆ράσεων Τµήµατος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

30. Έγκριση ∆απανών – ∆ράσεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

32. Έγκριση ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

33. Έγκριση ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

34. ∆ικαστικές Υποθέσεις.

35. Ανακλήσεις των αριθµ. 63/2017 και 64/2017 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

36. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

37. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών. 38. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συµβούλων