Εισφορά 3% επιβάλλεται στα Δωδεκάνησα υπέρ του Νομαρχιακού ταμείου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΦΙΞΕΙΣ
Αφίκετο εκ Βόλκστραστ της Νοτίου Αφρικής η κ.α Αννα Καρίπη, θυγάτηρ του συνεργάτου μας κ. Κ. Ατζέμη, προς επίσκεψιν των γονέων της.

ΤΗΝ 5ην ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας της Νομαρχίας,  συνεκεντρώθησαν οι φάκελλοι εκ διαφόρων Δήμων και Κοινοτήτων, οι περιέχοντες αναλυτικά στοιχεία, εν σχέσει προς τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών την 19ην τρέχοντος εκλογών, προς ανάδειξιν 4 Νομαρχιακών Συμβούλων. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, η ανακήρυξις των επιτυχόντων Συμβούλων κυρίων Εμμανουήλ, Καπετανάκη, Οικονόμου και Κουτσουράδη, θα γίνη την 5ην Ιουνίου, εν συνεχεία δε, θα λάβη χώραν η ορκωμοσία αυτών ενώπιον του Νομάρχου.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ “ΦΟΡΕΣΤΑΛ”

Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις Ρόδον στολίσκος ναρκαλιευτικών του 6ου Αμερικανικού Στόλου δια τριήμερον επίσκεψιν.
Εξ άλλου, χθες απέπλευσαν μονάδες της 6ης Αμερικανικής μοίρας του 6ου Αμερικανικού στόλου, δι’ ανοικτήν θάλασσαν. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εντός των ημερών αναμένονται να καταπλεύσουν και άλλα Αμερικανικά πολεμικά, πιθανώς δε και το αεροπλανοφόρον “Φόρεσταλ”.

ΕΙΣΦΟΡΑ 3% ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ Δ/ΣΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Δια κοινοποιηθείσης εις Ρόδον εγκυκλίου, γνωστοποιείται ότι δια κοινής αποφάσεως των υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, επεβλήθη δια το οικονομικόν έτος 1957, υπέρ του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, εισφορά 3% επί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Δωδεκανήσου. Εκ της εισφοράς εξηρέθησαν, δια διαφόρους λόγους, οι Δήμοι Καστελλορίζου, Λειψών, Σύμης και Χάλκης και αι κοινότητες Αγαθονησίου, Ολύμπου Καρπάθου και Σπόων Καρπάθου.

ΠΤΩΣΙΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ-ΣΥΜΗΝ
Εις την Νομαρχίαν ελήφθησαν τηλεγραφήματα εκ διαφόρων νήσων δια των οποίων γνωστοποιείται ότι εσημειώθη πτώσις βροχής εις αυτά, κατά τας τελευταίας ημέρας. Εις τα εκ Σύμης και Νισύρου τηλεγραφήματα, αναφέρεται ότι συνεπεία των βροχών, συνεκεντρώθησαν αρκεταί ποσότητες ύδατος εις τας δεξαμενάς των εν λόγω νήσων, ούτω δε, τονίζεται θα καλυφθούν και εις ύδωρ ανάγκαι των μεν Νισύρου μέχρι τέλους Ιουλίου.

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΖΗΤΕΙ 450.000 ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΜΕΝΑΝΔΡΟΝ
Χθες ενώπιον του Εφετείου της πόλεώς μας, εξεδικάσθη η προσφυγή της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου κατά του κ. Μενάνδρου, άλλοτε εργοληπτου των Λιμενικών έργων Κάσου. Δια της προσφυγής της η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου, ζητεί από τον κ. Μένανδρον την καταβολήν 450.000 δρχ. ως αποζημίωσιν δια τας επενεχθείσας εις τα Λιμενικά έργα Κάσου ζημίας εκ διαφόρων λόγων.
Το δικαστήριον μετά την εξέτασιν διαφόρων μαρτύρων, διέκοψε την δίκην η οποία θα συνεχισθή την 7 Ιουνίου.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χθες την πρωΐαν οι μαθηταί της Ε’ τάξεως του Βενετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου εξέδραμον δια λεωρορείων εις την ύπαιθρον. Ούτοι θα πραγματοποιήσουν διήμερον περιοδείαν ανά τας διαφόρους κοινότητας της νήσου, μέχρι των ακραίων προς νότον τοιούτων, επισκεπτόμενοι συνάμα και τας ενδιαμέσως ευρισκομένας αρχαιολικάς τοποθεσίας, εις τας οποίας θα έχουν την ευκαιρίαν να ακούσουν το ιστορικόν μιας εκάστης αυτών.