Νέα Δωδεκανησιακά ρεκόρ από Αβραμίδου και Μαυράκη σε ύψος και σφαιροβολία

ΗΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ 1.35Μ. - Ο ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΕΟΝ ΡΕΚΟΡ ΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΝ 13.28Μ.

Χθες την 10ην πρωϊνήν ήρχισαν τελούμενοι εις το Εθνικόν Στάδιον οι 12οι Πανδωδεκανησιακοί μαθητικοί αγώνες στίβου.

Εις αυτούς μετέχουν αθληταί των Γυμνασίων Λέρου, Κω, Καλύμνου, Ρόδου, η Εμπορική Ρόδου και Καλύμνου και η Οικοκυρική Σχολή Ρόδου.

Την πρωΐαν διεξήχθησαν τα αγωνίσματα 100μ. (προκριματικός) 80μ. θηλέων (προκιμ.), άλμα εις ύψος ανδρών και γυναικών, σφαιροβολία ανδρών και γυναικών και ελληνική δισκοβολία.
100μ.

Εις την πρώτην σειράν των 100μ. παρεκρίθησαν οι Πολεζέλ (Εμπορικής) 11”9 και Νικολίτσης (Εμπορικής) 12”5. Απεκλείσθη ο Γιαλλούσης (Γ. Λέρου).

Εις την δευτέραν σειράν προεκρίθησαν οι Αγγέλου (Β.Γ.)11”8 και Κυραμαριός 12”. Ούτοι θα μετάσχουν εις τον τελικόν ο οποίος θα λάβη χώραν αύριον.

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
Εις το αγώνισμα τούτο μετέσχον 6 αθληταί. Την α’ θέσιν κατέλαβεν ο Πόπορος με 160μ. υπερπηδήσας τούτο εις τηνπρώτην προσπάθειαν. Δεύτερος ο Αναστασιάδης Κίκκης (Β.Γ.) με 1.60μ. υπερπηδήσας τούτο εις την 3ην προσπάθειαν. Και δύο δεν ηδυνήθησαν να πηδήσουν το 1.65μ.
Τρίτος ο Παυλίδης με 1.55μ.

80μ.
(Προκριματικός)
Τα τεχνικά αποτελέσματα του προκριματικού των 80μ. θηλέων έχουν ως κάτωθι:
Α’ σειρά:1) Καθοπούλη (Εμπορικής) 11’4, 2) Βαλσαμίδου (Κ.Γ.) 11”5 3) Ξυπολυτά (Γ. Καλύμ.)
Β’ σειρά: 1) Ζούντα (Κ.Γ.) 11”1, 2) Βογιατζή (Κω) 11”7, 3) Σεβαστιανού (Καλύμνου).
Προεκρίθησαν δια τους τελικούς 2 εξ εκάστης σειράς.

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
Η νεαρά Αβραμίδου του Καζουλλείου Γυμνασίου ως ανεμένετο κατέρριψε δύο φοράς το Δωδεκανησιακόν ρεκόρ με 1.30 και 1.35μ. Το παλαιόν κατείχον αι Λυμπέρη, Παπανικολάου, Μπόνη, με 1.29μ.
Δευτέρα ήλθεν η Κουλιανού (Κ.Γ.) με 1.23 μ. και τρίτη η Καθοπούλη (Εμπορικής) με 1.15μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
Λόγω του πνέοντος ανέμου εις το αγώνισμα τούτο δεν εσημειώθησαν αξιόλογοι επιδόσεις. Την πρώτην θέσιν κατέλαβεν ο Γεωργίτσης του Νικηφορείου Γυμνασίου με 28.20, την δευτέραν ο Τηλιακός (Εμπορικής) 27.60μ., τρίτην Πιλάτος (ΝΙκηφορείου) 27.37μ. και τετάρτην ο Μιούνης (Λέρου) 26.69μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1) Χατζηχριστοδούλου (Εμπορικής) 9.95μ., 2) Μιαούλη (Κ.Γ.) 9,51μ. 3) Καπετανάκη (Κ.Γ.) 8,35 μ. 4) Γερακιού (Γυμν. Καλύμνου), 5) Μαυρουδή (Γυμ. Καλύμνου) και 6) Κόντη (Γ. Κω).
Εκπληξιν απετέλεσεν η ήττα της Μιαούλη η οποία εθωρείτο βεβαία νικήτρια.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Η Σφαιροβολία ανδρών παρουσίασε το μεγαλύτερον ενδιαφέρον διότι μετείχον δύο “ειδικοί” του αγωνίσματος τούτου ήτοι οι Μαϊκός (Λέρου) και Μαυράκης (Εμπορικής).

Από της πρώτης προσπαθείας ο συναγωνισμός ήτο φανερός. Τελικώς την πρώτην θέσιν κατέλαβεν ο Μαυράκης με 13.28 μ. το οποίον αποτελεί νέον Δωδεκανησιακόν μαθητικόν ρεκόρ. Δεύτερος ο Μαϊκός με 13.24 μ. 3) Αντάρτης (Γ. Λέρου) 10.99, 4) ΚΑλλιγάς (Β.Γ.) 10.78, 5) Μας (Β.Γ.) και 6) Μακρυλλός (Νικηφορείου).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία των πρωινών αγωνισμάτων έχει ως εξής:
1) Εμπορ. Ρόδου 216
2) Λέρος 156
3) Νικηφορ. Καλύμνου 14 β.
και 4) Βενετόκλειον 10 βαθμοί.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1) Καζούλλειον 20β.
2) Εμπορική 10β.
3) Γ. Καλύμνου 8 β.
4) Γ Κω 4β.
Οι αγώνες συνεχίζονται