Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2017-2018 στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ρόδου

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ρόδου κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

1 Μαγειρικής Τέχνης: 20 μαθητές
2 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων: 20 μαθητές
3 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων: 20 μαθητές
4 Κομμωτικής Τέχνης: 20 μαθητές
5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων: 20 μαθητές
6 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων: 20 μαθητές
7 Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων: 20 μαθητές
8 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών: 20 μαθητές

Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
5. Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7. Αναβολή Στράτευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:
1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, και
2. Έχουν γεννηθεί τα έτη από 1994 έως 2001.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής Δικαιολογητικά:
1. Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή  φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιοδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο που να επιδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου και οπωσδήποτε το βαθμό.
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
3. Επίσημα έγγραφα (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «Μοριοδότηση») ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.
4. Επίσημα έγγραφα που να αναγράφεται το ΑΜΚΑ καθώς και το ΑΦΜ.
5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας   
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής: από 12-6-2017 έως και 31-8-2017

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ανά ειδικότητα υπερβούν τις θέσεις που προβλέπονται, θα επιλεγούν οι μαθητές με βάση τη βαθμολογία (ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια όσα και ο βαθμός με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό) καθώς και κοινωνικά κριτήρια. Τα κοινωνικά κριτήρια είναι τα εξής:
1. Πολύτεκνοι – 2 μόρια (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου)
2. Ορφανοί από ένα γονέα – 1 μόριο (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
3. Ορφανοί από δυο γονείς – 3 μόρια (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
4. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ίσο ή κάτω από 9.163€ - 1 μόριο (Εκκαθαριστικό Εφορίας  2017)
5. Οι παραπεμπόμενοι από ιδρύματα – 1 μόριο (Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας)
6. Ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 μόρια (Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ) ότι υπάρχει επιχείρηση στην ειδικότητα αυτή)

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στις ειδικότητες για γίνει στις 8-9-2017, οπότε θα δημοσιοποιηθούν οι Πίνακες Εισαγομένων και Επιλαχόντων.