Ως ανεξάρτητοι θα κατέλθουν στις εκλογές Ζαννής και Ζίγδης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ
ΟΙ κ.κ. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΖΙΓΔΗΣ ΘΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Εις την έγκυρον επιθεώρησιν «Πολιτική και Οικονομική Έρευνα», εδημοσιεύθη υπό τύπον σχολίου  η πληροφορία ότι οι κ.κ. Ζαννής και Ζίγδης θα κατέλθουν εις τας αναπληρωματικάς εκλογάς ως ανεξάρτητοι.

Το σχόλιον έχει ούτω: «Ο συναρχηγός των φιλελευθέρων κ. Βενιζέλος, επραγματοποίησε κατά το διάστημα της παρελθούσης εβδομάδος ταξίδιον εις Δωδεκάνησον, βουλευτής της οποίας έχει εκλεγή κατά τας τελευταίας εκλογάς. Η περιοδεία του κ. Βενιζέλου δεν ήτο άσχετος και με τας προετοιμαζομένας αναπληρωματικάς εκλογάς, δεδομένου ότι, δύο τοπικοί παράγοντες οι κ.κ. Ζίγδης και Ζαννής διεκδικούν την απομένουσαν έδραν μετά την απόφασιν της α­ντιπολιτεύσεως να ενισχύση την εκλογήν του κ. Μαρκεζίνη εις την Δωδεκάνησον».

ΤΗΝ 7ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ
Ως ανεκοινώθη, την 7ην Ιουλίου θα τελεσθούν εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού οι γάμοι 5 εργατριών της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου ως και μιας τροφίμου του Ορφανοτροφείου Θηλέων. Αι εν λόγω νεάνιδες προικοδοτούνται υπό της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου. Ως γνωστόν, επανειλημμένως κατά το παρελθόν η Καπνοβιομηχανία εβοήθησε εργατρίας της να νυμφευθούν ακολουθούσα καθιερωθείσαν ήδη διά το εργοστάσιον τούτο παράδοσιν.
 
ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίσθησαν ως εξής τα τοπικά δρομολόγια της Δωδεκανήσου, διά την θερινήν περίοδον: Μότορσιπ «Δωδεκάνησος» εκάστην Τετάρτην και ώραν 8ην πρωινήν θα αναχωρή διά Καστελλόριζον, εκ Καστελλορίζου δε θα αναχωρή επιστρέφον εις Ρόδον την 7ην εσπερινήν της ιδίας ημέρας. Έκαστον Σάββατον και ώραν 8ην πρωινήν το αυτό σκάφος θα αναχωρή διά Σύμην, Κω, Κάλυμνον, Λέρον, Λειψούς, Αρκειούς, Αγαθονήσι, Βαθύ Σάμου, και Χίον, με αναχώρησιν εκ Χίου την 9ην πρωινήν εκάστης Δευτέρας διά τας ιδίας προσεγγίσεις.

Μότορσιπ «Επτάνησος»: Εκάστην Κυριακήν και ώραν 8ην πρωινήν θα αναχωρή εκ Ρόδου διά Καστελλόριζον, εκ Καστελλορίζου δε θα αναχωρή την 7ην εσπερινήν της ιδίας ημέρας. Εκάστην Παρασκευήν και ώραν 8ην πρωινήν, το αυτό σκάφος θα αναχωρή εκ Ρόδου διά Χάλκην, Τήλος, Νίσυρον και Κω. Εκ Κω θα αναχωρή έκαστον Σάββατον και ώραν 11ην πρωινήν διά τας ιδίας προσεγγίσεις.


ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Διά της υπ’ αριθμόν 11 Αγορανομικής διατάξεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, υπό ημερομηνίαν 22.6.57 υποχρεούται οι καταστηματάρχαι και διευθυνταί εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, χορευτικών κέντρων, εξοχικών και λοιπών συναφών κέντρων, όπως εφ’ εκάστης τραπέζης διατηρούν απαραιτήτως τιμοκαταλόγους, υπογεγραμμένους υπό των ιδίων, εις τους οποίους θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του προϊσταμένου της επιχειρήσεως, ή επωνυμία του κέντρου, η κατηγορία εις την οποίαν ανήκει και τα προσφερόμενα είδη μετά των αντιστοίχων τιμών.

Διά της αυτής Αγορανομικής διατάξεως, υποχρεούνται οι διευθυνταί των εστιατορίων και ζυθεστιατορίων Γ’ τάξεως και άνω της νήσου Ρόδου, όπως συντάσσουν τους τιμοκαταλόγους των, εκτός της ελληνικής και εις μίαν των ξένων γλωσσών, ήτοι εις Γαλλικήν ή Αγγλικήν γλώσσαν. Οι αυτοί διευθυνταί εστιατορίων και λοιπών κέντρων, υποχρεούνται όπως οσάκις ο πελάτης αιτείται αντίγραφον του λογαριασμού, χορηγείται τούτο, υπογραφόμενον υπό του διευθυντού ή εντεταλμένου υπαλλήλου του καταστήματος, διά το έγκυρον του λογαριασμού και την ακρίβειαν του εισπραχθέντος ποσού.