Ανακαλείται ο διορισμός του αντιδημάρχου Αθ. Κωνσταντίνου

Επαύθη με απόφαση του δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ο αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου, ο οποίος ως γνωστόν έχει τεθεί σε αργία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η απόφαση του δημάρχου εκδόθηκε χθες για λόγους χρηστής διοίκησης, όπως αναφέρει.
Ειδικότερα αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
Αποφασίζουμε
Α) Ανακαλούμε πριν τη λήξη της θητείας του τον διορισμό του Αντιδημάρχου κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου με την υπ. αρ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, για τους παρακάτω αυτοτελώς ειδικούς λόγους:

ι) Τέθηκε σε δίμηνη αργία που εκτίθηκε, με την υπ. αρ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που οριστικοποιήθηκε με την υπ. αρ. 336/22-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρου 52 το ΠΔ18/1989 όπως ισχύει) για παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια, όπως στη παραπάνω πράξη περιγράφεται, την οποία τέλεσε υπό την ιδιότητα Αντιδημάρχου του συνενωθέντος στον Δήμο Ρόδου Δήμου Καλλιθέας (αρ. 1 παρ. 2.10.Α.1 του ν.38523/2010), ώστε επί οριστικοποιηθείσας σύμφωνα με τα παραπάνω πειθαρχικής ποινής με απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αμεροληψίας, δεν δικαιολογείται μετά ταύτα η μέχρι τη λήξη της θητείας του, διατήρηση του σε θέση Αντιδημάρχου.

ιι) Ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και  έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου διάνοιξης οδού και τοποθέτησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, μην αναφέροντας ότι η έκταση δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ότι το έργο είναι εκτός δικαιοδοσίας, δεν δικαιολογείται και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα  του Δήμου Ρόδου, δηλαδή εντός καταληφθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή Γκολφ Αφάντου, που βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων του γηπέδου του γκολφ και της περιοχής Ερημόκαστρο και καταλήγει στον αιγιαλό.

Ειδικότερα τα παραπάνω περιστατικά διαπιστώθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ στις 17-10-2016 και γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Ρόδου με την υπ. αρ. 3-3-2017 (αρ. πρωτ. Δ.Ρ.2/16878/8-3-2017) εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) κατά του Δήμου Ρόδου. Ήτοι επιβάλλεται η ανάκληση του διορισμού από του τη θέση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, για τους παραπάνω λόγους χρηστής διοίκησης.

ιιι) Ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και  έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου ολοκλήρωσης διαμόρφωσης οδού σε τυπικώς ξένη και τελούσα υπό αμφισβήτηση  ιδιοκτησία μη αναφέροντας ότι αυτή διεκδικείται από το ΤΑΙΠΕΔ και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση με τη Διοίκηση του προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, ως έκταση κτηματολογικώς κυριότητας του που ξεκινάει από εντός του μείζονος ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ, ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει την παραλία της περιοχής Αφάντου με τον κεντρικό επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου και καταλήγει στο βόρειο άκρο του ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ κοντά στο δυτικό όριο της Κ.Μ. 1093 γαιών Αφάντου, με συνέπεια να ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η από 19-01-2016 αγωγή του ΤΑΙΠΕΔ κατά του Δήμου Ρόδου (αρ. καταθ. 84/2016 τακτικής διαδικασίας).

Ήτοι επιβάλλεται η ανάκληση του διορισμού από του τη θέση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, για τους παραπάνω λόγους χρηστής διοίκησης».