Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 του μήνα και ώρα 10 το πρωί με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης νοτίου Αιγαίου, για να συζητηθεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2017.

Το πρόγραμμα αποτελεί την εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος για το έτος 2017 στο οποίο προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα των πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος 2017-2019 που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017.

Στην εισήγησή της η διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου επισημαίνει για το θέμα τα εξής:
Η ΠΝΑ έχει υποχρέωση να καταρτίζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Αυτοδιοικητική Περίοδο.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:
• Στρατηγικό Σχέδιο (1η Ενότητα ΕΠ ΠΝΑ)
• Επιχειρησιακό Σχέδιο (2η Ενότητα ΕΠ ΠΝΑ)
• Πρόγραμμα Δράσεων (2016)2017-2019& Οικονομικό Πρόγραμμα (3η Ενότητα ΕΠ ΠΝΑ)
• Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (4η Ενότητα ΕΠ ΠΝΑ)
• Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Στρατηγικό Σχέδιο
Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 26/08/2016 στην Αστυπάλαια (Αρ. Απόφασης 169/2016, 8ο Πρακτικό της από 26-08-2016 Συνεδρίασης, ΑΔΑ Έγκρισης: 7ΦΓ47ΛΞ-ΗΑΓ) και στην συνέχεια έγιναν οι προβλεπόμενες Διαδικασίες Διαβούλευσης που περιελάμβαναν: α) Ανάρτηση του Στρατηγικού Σχεδίου στην ιστοσελίδα της ΠΝΑ και συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης και β)Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για το ΣΣ.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017
Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων της.
Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προσδιορίζονται οι Δράσεις ή τμήματα των πολυετών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016)2017-2019 που θα υλοποιηθούν από τις Yπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της κάθε Έτος.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβανομένων υπ' όψη των προτεραιοτήτων και της οικονομικής συγκυρίας, ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στο Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2017, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σε Πίνακες οι Δράσεις (707 Έργα) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος της ΠΝΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και αφορούν στο Έτος 2017.

Για κάθε Δράση προσδιορίστηκαν και παρουσιάστηκαν με μορφή Πινάκων:
α) Ο Άξονας και το Μέτρο του Ε.Π. όπου εντάσσεται η Δράση.
β) Ο Π/Υ που πρόκειται να εκτελεστεί το έτος 2017.
γ) Οι πηγές χρηματοδότησης των Δράσεων για το έτος 2017.

Κατηγορίες Έργων
Οι κατηγορίες των Έργων που παρουσιάζονται στους Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016)2017-2019 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το Έτος 2017είναι:
Συνεχιζόμενα Έργα από προηγούμενη περίοδο (Ανά Άξονα, Μέτρο, Δράση & Πηγή Χρηματοδότησης).
• Έργα Α’ Προτεραιότητας, Ενταγμένα-Εγγεγραμμένα, χωρίς Νομικές Δεσμεύσεις, άμεσης προτεραιότητας και πλήρους ωριμότητας (Ανά πηγή Χρηματοδότησης, Συγκεντρωτικός Πίνακας).
• Έργα Β’ Προτεραιότητας, Ενταγμένα/Εγγεγραμμένα για τα οποία δεν έχουν εξασφαλιστεί πλήρως οι απαραίτητοι πόροι ή διαθέτουν μερική ωριμότητα (Ανά πηγή Χρηματοδότησης, Συγκεντρωτικός Πίνακας).
• Έργα Γ’ Προτεραιότητας που δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι ή δεν διαθέτουν ωριμότητα (Ανά Κατηγορία-Ομάδα Δράσης, Συγκεντρωτικός Πίνακας) (Προτάσεις Υπηρεσιών).