Αποφασίστηκε η εκποίηση αμμωδών εκτάσεων στα Τριάντα

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Χθες το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Υπουργός, κατά την ενταύθα παραμονήν του θα δεχθή σήμερον την πρωίαν διαφόρους Επιτροπάς εις το Λιμεναρχείον, θα αναχωρήση δε επιστρέφων εις Αθήνας το απόγευμα.

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΟΦ. ΕΡΓΩΝ
Εκδοθείσαι υπό του διαχειριστού Μικρών Κοινωφελών έργων, αποστέλλονται επιταγαί προς χρηματοδότησιν των ακολούθων κοινωφελών έργων εις τας εξής κοινότητας αντιστοίχως:
1) Εις την κοινότητα Καλυθιών διά δάνειον 70.000 δραχμών, και διά δωρεάν 30.000 δρχ. προς κάλυψιν χειμάρρου.

2) Εις την κοινότητα Προφύλιας διά δάνειον 20.000 και διά δωρεάν 40.000 δρχ. προς κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων.

3) Εις την κοινότητα Απολακκιάς διά δάνειον 30.000 δραχμών και δια δωρεάν 30.000 δραχμών προς κατασκευήν αγροτικής οδού.

4) Εις την κοινότητα Κεφάλου Κω διά δάνειον 20.000 και διά δωρεάν 30.000 δρχ. προς κατασκευήν αγροτικής οδού.

5) Εις την κοινότητα Λίνδου διά δάνειον 20.000 και διά δωρέαν 15.000 δρχ. προς κατασκευήν αγροτικής οδού.

6) Εις τον δήμον Χάλκης διά δάνειον 20.000 και διά δωρεάν 30.000 δρχ. προς κατασκευήν λιθοστρώσεως και αντιστηρίξεως της οδού Χάλκης-Αγίου Ιωάννου.

 


ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΧΘΕΣ Η ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΑΜΜΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
Συνήλθε χθες εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Διαθέσεως Αμμωδών Εκτάσεων του Δημοσίου, η οποία απεφάσισεν οριστικώς την εκποίησιν αντί 500 δραχμών κατά στρέμμα, των εκτάσεων τας οποίας κατέχουν σήμερον, οι εξής καλλιεργηταί της κοινότητος Τριάντα: Ιωάννης Τσακίρης, Ανδρέας Αναστασάκης, Δημήτριος Ρουσσάκης, Μιχαήλ Σαχίνης, Σάββας Σαχίνης, Μιχαήλ Βασιλάκης, Στέργος Στάγκας, Μιχαήλ Τζωρτζής, Δημήτριος Παρασκευάς, Ιωάννης Κιούρδης, Χρήστος Στεργάκης, Γκίκας Πολάλης, Σταύρος Αυγουστάκης, Γεώργιος Λουκάς, Μηνάς Χριστοδούλου, ΙΩάννης Λιάπης, Ιωάννης Μπότσαρης, Αντώνιος Κουφού, Δημήτριος Κωστιού, Αντώνιος Κουλουμπρής, Εμμανουήλ Χατζηβαλσάμης, Μιχαήλ Σαχίνης, Παράσχος Παρασκευάς, Μιχαήλ Παρασκευάς, Βασίλειος Κουφού, Κυριάκος Χριστοδούλου, και Μιχαήλ Σκούλουκας.
Επίσης η Επιτροπή συνέταξε πίνακα των παραχωρηθησιομένων εκτάσεων της κοινότητος Κρεμαστής, τον οποίον θα επικυρώση κατά την προσεχή της συνεδρίασιν.

Ο κ. ΖΕΡΒΟΣ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Κατά τηλεγράφημα εκ Πάτμου, ο περιοδεύων εις τας νήσους του Βορείου Συγκροτήματος βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ζερβός, έφθασε προχθές εις την εν λόγω νήσον, προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της νήσου. Ο βουλευτής κ. Ζερβός θα αναχωρήση εκ Πάτμου, προς επίσκεψιν των Λειψών.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ
Σήμερον την πρωίαν αναχωρεί επιστρέφουσα εις Αθήνας η διευθύντρια της Συνομοσπονδίας διά την Σωτηρίαν του παιδιού κυρία Πάντου. Η κυρία Πάντου ανεκοίνωσεν ότι έλαβεν υπό την προστασίαν της οργανώσεως που αντιπροσωπεύει τα σχολεία των κοινοτήτων Λαχανιάς, Διμηλιάς, Αρχιπόλεως, ως και το 9ον Δημοτικόν Σχολείον της Α’ Εκπαιδευτικής Περιφερείας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

Προς τους αγαπητούς μου φίλους Γ. Χιωτάκην Δικηγόρον και την σύζυγόν του Άννα, οι οποίοι απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, εύχομαι να τους ζήση και ευτυχήση.
ΑΝΤ. Χ’’ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ταχ. Υπάλληλος Ρόδου