Δηλητηριάσθηκε τετραμελής οικογένεια στη Θολό λόγω ακατάλληλου τυριού

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Εντός της προσεχούς εβδομάδος, συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν, θα αρχίσουν τα έργα εκβαθύνσεως των λιμένων Εμπορικού και Μανδρακίου Ρόδου. Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα εκ Πάρου, τα σκάφη διά των οποίων μεταφέρονται τα μηχανήματα διά τας εκβαθύνσεις, ανεχώρησαν εκείθεν χθες, κατευθυνόμενα εις Ρόδον. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιείται ήδη η απαραίτητος προεργασία, διά την απρόσκοπτον διεξαγωγήν του έργου των εκβαθύνσεων των λιμένων.

Η ΑΤΕ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΥΣ
Δι’ εγκυκλίου της η Αγροτική Τράπεζα προς τα υποκαταστήματά της, γνωστοποιεί ότι εγκρίνεται η χορήγησις δανείων εις συστηματικούς αγελαδοτρόφους, ενσταυλισμένης αγελοδοτροφίας, βελτιωμένης γενεάς και αποδόσεως. Τα δάνεια ταύτα χορηγούνται από τούδε, διά την έγκαιρον προμήθειαν των αναγκαιουσών ζωοτροφών, ωρίσθησαν δε εις 1200 δραχμάς κατ’ ανώτατον όριον κατά κεφαλήν αγελάδος.
Ως τονίζεται εις την εγκύκλιον, η εξόφλησις των ανωτέρω δανείων δέον να γίνη μέχρι του μηνός Νοεμβρίου, τμηματικώς. Από του προσεχούς Δεκεμβρίου θα χορηγηθή και ετέρα ενίσχυσις εις τους αγελαδοτρόφους μέχρι 1200 δραχμάς κατά κεφαλήν αγελάδος.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΘΑ ΔΩΣΗ Η ΑΤΕ ΔΙΑ ΠΑΧΥΝΣΙΝ ΖΩΩΝ
Ως ανεκοινώθη παρά της Επιτροπής Πιστώσεων της Αγροτικής Τράπεζας, ενεκρίθη σχετιή πίστωσις, προς χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων, διαρκείας 3 ετών εις τους παραγωγούς τους προμηθευτέντας ζώα προς πάχυνσιν, διά βραχυπροθέσμων δανείων, εφ’ όσον ούτοι επιθυμούν να διατηρήσουν ταύτα περαιτέρω δι’ αναπαραγωγήν. Τονίζεται σχετικώς, ότι ουσιαστικώς θα γίνη μετατροπή των βραχυπροθέσμων δανείων εις μακροπρόθεσμα.
 


ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠΕΤΕΦΡΩΘΗΣΑΝ 2600 ΟΚΑΔΕΣ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Την 15/7/57 εξερράγη πυρκαϊά εις τόπον συγκεντρώσεως σιτηρών παρά τω χωρίον Παραδείσι προκληθείσα τυχαίως εκ σπινθήρος του αλωνιστικού συγκροτήματος, ανήκοντος εις τον Γεωργικόν Συνεταιρισμόν του ανωτέρω χωρίου με αποτέλεσμα να αποτεφρωθώσι 2600 οκάδες σίτου των Καραβόλια Ηλία, Μαρτίνου Γιαννίκη, Κυριάκου Γεωργίου, Σάββα Πότσου, Μιχαήλ Γιαννή, Εμμανουήλ Γιαννή, απάντων κατοίκων Παραδεισίου. Τα αποτεφρωθέντα σιτηρά και το αλωνιστικόν συγκρότημα ήσαν ησφαλισμένα εις την Αγροτικήν Τράπεζαν.

ΕΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΘΗ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΘΟΛΟ ΕΚ ΤΥΡΟΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
Τας εσπερινάς ώρας της 16/7/57 υπέστη τροφικήν δηλητηρίασιν εκ τυρού ιδίας παραγωγής η οικογένεια του Διακογιάννη Μιχαήλ, εκ Θολού αποτελούμενη εκ της συζύγου του και των δύο ανηλίκων τέκνων του. Άπαντες μεταφέρθησαν αυθημερόν εις τον Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου, ευρισκόμενοι ήδη εκτός κινδύνου.
Υπό του Σταθμού Χωροφυλακής Τριάντα, ενεργούνται δέοντα.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Βυρσοδεψεργατών Ρόδου εξελέγησαν πρόεδρος Νικόλαος Μπόνης, αντιπρόεδρος Μιχαήλ Παπανικολάου, γενικός γραμματεύς Αντώνιος Ατσικνούδας, ταμίας Γεώργιος Τατάκης, σύμβουλος Αντώνιος Καλημέρης, Διά την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι Σταμάτιος Κουγκράς, Αντώνιος Τζωρτζής, και Ιωάννης Βογιατζής. Αντιπρόσωπος εις το Εργατικόν Κέντρον εξελέγη ο Νικόλαος Μπόνης και αντιπρόσωπος εις την Ομοσπονδία ο ίδιος.