Οι εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου το 1957

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗΝ 9.30 ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ ΕΛΑΒΕΝ ΧΩΡΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ. - ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Προχθές την 9.30 νυκτερινήν εις την λέσχην του Γ.Σ. Διαγόρα έλαβεν χώραν η Ετησία Γενική Συνέλευσις της ΕΠΣΔ προς ανάδειξιν Νέου Δ. Συμβουλίου.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ως αντιπρόσωποι των Σωματείων οι εξής:
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ιωαννίδης Β., Τριανταφύλλου
ΔΙΓΕΝΗΣ Σπανός, Κατεβαίνης
ΔΩΡΙΕΥΣ Μοσχής, Στεφάνου
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Μπασακίδης, Χατζηνικόλας
ΑΟΝ Κοζάς, Γιανναράς
ΑΕΠ Χρυσοχοΐδης, Παγκαλίδης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βιτώριας, Καρταπάνης
ΦΟΙΒΟΣ Πιπίνος, Παρπούνης
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ Σαρζετάκης, Πετρίδης
ΚΛΕΑΝΘΗΣ Στεργιάδης, Λαρδόπουλος
ΑΡΗΣ Χατζηγεωργίου, Οίκουτας και
ΙΑΛΥΣΟΣ

Την εν λόγω Συνέλευσιν παρηκολούθησαν δεκάδες φίλαθλοι.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
Απουσιάζοντος του Προέδρου και αντιπροέδρου του απερχομένου Δ. Συμβουλίου, εκλέγονται παμψηφεί πρόεδροι, οι κ.κ. Μίσιος, Σαρζετάκης, Παυλίδης, Και Γραμματεύς ο κ. Παυλίδης.

Μετά χαιρετισμόν του εκ των προέδρων κ. Γ. Μισσίου, ο έτερος πρόεδρος κ. Σαρζετάκης αναγιγνώσκει την λογοδοσίαν του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και τονίζει ότι χάρις εις τας προσπαθείας του Προέδρου της ΕΠΟ κ. Μέρμυγκα και του Γεν. Γραμματέως κ. Κόρμη η Ένωσις Δωδεκανήσου μετά προσπαθείας 10 ετών ανέρχεται εις την Α’ κατηγορίαν. Ο κ. Σαρζετάκης προσέθεσεν.

«Πριν η εισέλθωμεν βασικά εις τον απολογισμόν του απερχομένου Δ.Συμβουλίου ας στρέψωμεν την σκέψιν εις την υπόδουλον αδελφήν Κύπρον και ας ευχηθώμεν όπως το προσεχές έτος έχωμεν την χαρά να φιλοξενήσωμεν αντιπρόσωπον του ποδοσφαίρου της αδελφής Μαρτυρικής Κύπρου.

Χαιρετίζομεν επίσης το ενδιαφέρον και την προσπάθειαν του Πρωθυπουργού του Έθνου μας κ. Κ. Καραμανλή διά τα τελευταία μέτρα υπέρ του αθλητισμού μας, ως και το ενδιαφέρον και τας προσπαθείας του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου ως και του φιλάθλου Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη του οποίου αι ενέργειαι είναι εις όλους γνωσταί».

Ακολούθως αναπτύσσει τον οικονομικόν τομέα υπογραμμίζων ότι καθ’ ύλην την περίοδον εισεπράχθησαν ακαθάριστα 171.548,55 δρχ. η Εφορία Σταδίου εισέπραξε τα 15% δηλ. 24.590,70 δρχ. εξ ων μετά την αφαίρεσιν υπελήφθησαν 93,55 δρχ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΙΣΣΙΟΥ
Μετά την ανάγνωσιν της λογοδοσίας υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως κ. Παυλίδη αναγιγνώσκεται λόγος του επιτίμου Προέδρου της ΕΠΣΔ του ΣΕΔ ΠΔ και του ΔΑΣ Δωριέως κ. Γαβριήλ Μισσίου.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΥΛΙΔΗ
Μετά τον λόγον λαμβάνει ο κ. Παυλίδης γενικός Γραμματεύς της ΕΠΣΔ. Μεταξύ άλλων λέγει ότι εφρόντισε να φανή αντάξιος της ανατεθείσης εις αυτόν εντολής της Γραμματείας και αναφέρθηκε εις το εγγύς παρελθόν της Γραμματείας, ότι συνήντησεν μεγάλην και πεπλανημένην ακαταστασίαν της Γραμματείας (από ετών έγγραφα απρωτοκόλλητα, ουδέν αντίγραφον εξερχομένου εγγράφου, και ουδεμία τάξις εις τα αρχεία).

Τον λόγον λαμβάνουν κατά σειράν ο κ. Σαρρής (Δωριέως) όστις εξηγεί τους λόγους της παραιτήσεώς του από την Επιτροπήν Διαιτητών, ο κ. Πιπίνος (Φοίβου) επί εφοριακών ζητημάτων,ο κ. Χατζηνικόλας (Ατρομήτου) όστις λέγει ότι μικροί κάτω των 10 ετών εισέρχονται ελευθέρως εις το γήπεδον. Ο κ. Σαρζετάκης απαντά ότι οι νεαροί εισέρχονται.

Τέλος τον λόγον λαμβάνει ο κ. Σαρζετάκης (Ανταγόρα) ο οποίος συνιστά όπως ταχέως συγκροτηθή εις σώμα το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, διότι εντός των προσεχών 15 ημερών θα αποσταλούν υπό της ΕΠΟ τα θέματα της ετησίας της Γ. Συνελεύσεως διά να μελετηθούν.

Ακολούθως έλαβεν χώραν η ψηφοφορία διά την εκλογήν Ν. Συμβουλίου.

Χαρακτηριστικόν είναι ότι οι αντιπρόσωποι οι οποίοι εξελέγησαν επί 36 ψήφων έλαβον όλοι 36!!!
Είναι φανερόν ότι τα Σωματεία μας απέβαλαν τα προσωπικά μίση διά να εργασθούν όλοι μαζί διά την άνοδον του ποδοσφαίρου μας.

Οι εκλεγέντες σύμβουλοι είναι οι κάτωθι:
Διαγόρα Ιωαννίδης Β., Δωριέως Μοσχής, ΑΟΝ Κοζάς, Διγενή Σπανός, Ανταγόρα Σαρζετάκης, ΑΕΠ Χρυσοχοίδης, Κλεάνθους Στεργιάδης, Άρεως Χατζηγεωργίου, Ατρομήτου Μπασακίδης, Φοίβου Πιπίνος και Ολυμπιακού Βιτώριας. Του Ιαλύσου μη προσελθώντες θα εκλεγούν εις την πρώτην Συνεδρίασιν.
Την 10ην π.μ. της Κυριακής θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Νέον Συμβούλιον της ΕΠΣΔ όπως καταρτισθή εις Σώμα.

Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ