Αυστηρές συστάσεις στους παραβάτες του Κανονισμού Καθαριότητας από το δήμο Καρπάθου

Σε κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα στους παραβάτες του κανονισμού καθαριότητας θα προχωρήσει η Υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δ. Καρπάθου, όπως γνωστοποιείται από το Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Τσέρκη:

«Κύριοι,
Παρά τις επανειλημμένες προφορικές μας ειδοποιήσεις να συσκευάζεται τα απορρίμματα των επιχειρήσεών σας δίπλα στους κάδους απορριμμάτων και όχι εντός αυτού προκειμένου να εφαρμόσουμε τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας τούτο δεν πραγματοποιείται με συνέπεια η κάδοι να γεμίζουν σε όγκο και όχι σε ποσότητα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας με αρ.Αποφ:182/2009 αναφέρονται ρητά τα παρακάτω:

Άρθρο 6ο : Ογκώδη δημοτικά απόβλητα.
Τα απόβλητα αυτά και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 4, θα παραδίδονται στα συνεργεία του Δήμου ή του αρμόδιου Φορέα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ή θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από τους κάδους μετά τη δύση του ηλίου, αποκλειστικά τις ημέρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα συλλογής τους το οποίο θα ανακοινώνει ο Δήμος Καρπάθου ή ο αρμόδιος Φορέας. Δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, ή σε χρόνο που δεν ανταποκρίνεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

Ειδικότερα οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π. αλλά και οι κάτοικοι, είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από τους κάδους μετά τη δύση του ηλίου, τις ημέρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα συλλογής τους το οποίο θα ανακοινώνει ο Δήμος ή ο Φορέας, ή σε ειδικές εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσής τους που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη χαρτοκιβωτίων συσκευασίας οποιουδήποτε μεγέθους, χωρίς μείωση του όγκου και περίδεσή τους. Δεν επιτρέπεται ακόμη η αυθαίρετη απόρριψή τους σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, ή σε χρόνο που δεν ανταποκρίνεται στο παραπάνω πρόγραμμα.
Χαρτοκιβώτια και υλικά συσκευασίας πολυκαταστημάτων, υπεραγορών, και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων που λόγω της μεγάλης ποσότητά τους, δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στο δήμο, θα συσκευάζονται δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών, θα φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και θα απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη τους. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται από τις επιχειρήσεις αυτές η διαχείριση και των άλλων υλικών συσκευασίας (πλαστικών, ξύλινων ή μεταλλικών). Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αναθέσουν την αποκομιδή τους κατόπιν συμφωνίας στο Δήμο ή το Φορέα, αλλά θα τους βαρύνει η δαπάνη αποκομιδής.

Άρθρο 10ο : Απορρίμματα προερχόμενα από ξενοδοχεία, υπεραγορές καθώς και από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την κρίση του Δήμου ή του αρμόδιου Φορέα, παράγουν υπερβολικά μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, έχουν υποχρέωση προσωρινής αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Τα εκτός σχεδίου πόλεως ξενοδοχεία επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν ψυγείο απορριμμάτων.

Οφείλουν να συσκευάζουν τα στερεά απόβλητα τους μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι θα φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Καρπάθου και θα τοποθετούνται με ευθύνη του σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής.
Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών και ελαίων αλλά και κάθε άλλου υγρού απόβλητου, σε κάδους.  Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των λιπών και ελαίων, ο Δήμος Καρπάθου έχει δημιουργήσει ξεχωριστό σύστημα συλλογής τους, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις αυτές.

Παρακαλούμε λοιπόν για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω, σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος και καθαριότητας του Δήμου μας θα υποχρεωθεί να επιβάλει της ανάλογες κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.ΝΙΚ.ΤΣΕΡΚΗΣ».