Ετήσια άδεια αναψυχής  και επίδομα αδείας

Ενημέρωση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου) για τις ετήσιες άδειες αναψυχής και το επίδομα αδείας:

Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
1. Καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης με μειωμένο ημερήσιο ωράριο

Α) Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς απασχόλησης στην επιχείρηση (εντός δηλαδή του 1ου ημερολογιακού έτους), ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας άδειας με αποδοχές, με βάση ετήσια άδεια:
- 24 ημερών (για εξαήμερη εργασία), δηλαδή 24/12 x μήνες απασχόλησης.
- 20 ημερών (για πενθήμερη εργασία), δηλαδή 20/12 x μήνες απασχόλησης.
Τα γινόμενα που υπερβαίνουν τη μισή ημέρα στρογγυλοποιούνται σε ολόκληρη ημέρα.

Β) Από τη συμπλήρωση του 12μήνου και έως 31-12 του 2ου ημερολογιακού έτους απασχόλησης:
- 25 ημέρες (για εξαήμερη εργασία) για όλο το έτος ή 25/12 X  μήνες απασχόλησης.
- 21 ημέρες (για πενθήμερη εργασία) για όλο το έτος ή 21/12 X μήνες απασχόλησης.
Τα γινόμενα που υπερβαίνουν τη μισή ημέρα στρογγυλοποιούνται σε ολόκληρη ημέρα.

Γ) Από τη συμπλήρωση των 24 μηνών και για κάθε επόμενο έτος απασχόλησης:
- 26 ημέρες για εξαήμερη εργασία.
- 22 ημέρες για πενθήμερη εργασία.

Δ) Από τη συμπλήρωση υπηρεσίας 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, η ετήσια άδεια φτάνει τις 30 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη εργασία) ή τις 25 εργάσιμες ημέρες (για πενθήμερη εργασία).

Ε) Από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, η ετήσια άδεια προσαυξάνεται κατά μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά 31 ημέρες αδείας για εξαήμερη εργασία και 26 ημέρες αδείας για πενθήμερη εργασία.

2. Καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης
Επί διαλείπουσας απασχόλησης (που δεν παρέχεται δηλαδή καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα), ο αριθμός των ημερών αδείας υπολογίζεται ως ακολούθως:

- Για όσους έχουν λιγότερα από 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη είναι 2 ημέρες αδείας ανά 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνο, 2,08333 ημέρες αδείας μετά από τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου και 2,1666 ημέρες αδείας μετά τη συμπλήρωση 24μήνου, πάντοτε ανά 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης. Κλάσμα που υπερβαίνει τη μισή ημέρα στρογγυλοποιείται  σε ολόκληρη ημέρα.

- Για όσους έχουν 10 έτη υπηρεσίας ή 12 έτη προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, 2,5 ημέρες αδείας για κάθε 25 πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας.

- Για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, 2,5833 ημέρες αδείας για κάθε 25 πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας.

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει αυτούσια την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του εργαζόμενου, ενώ δεν επιτρέπεται η μεταφορά της στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Οι Κυριακές, οι αργίες, οι ημέρες ασθενείας και η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι μισθωτοί δεν εργάζονται λόγω πενθημέρου δεν περιλαμβάνονται στο διάστημα της χορηγηθείσας αδείας. Ο χρόνος χορήγησης των αδειών εντός του ημερολογιακού έτους καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να λαμβάνουν την άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η κατάτμηση της άδειας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων ή επείγουσα ανάγκης της επιχείρησης, εκ των οποίων η πρώτη περίοδος δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες από πέντε εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου, έξι εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερου και δώδεκα εργάσιμες ημέρες για ανήλικες.

Επίσης, ο εργαζόμενος δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον εργοδότη την κατάτμηση της άδειάς του σε περισσότερες από δύο περιόδους, εκ των οποίων η μία πρέπει να περιλαμβάνει τη χορήγηση δέκα εργάσιμων ημερών (επί πενθήμερου) και δώδεκα εργάσιμων ημερών (επί εξαήμερου ή για ανήλικο εργαζόμενο).

IΙΙ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ KAI ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις συνήθεις αποδοχές που θα λάμβανε αν απασχολούνταν πραγματικά στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του.

Πέραν των συνήθων αποδοχών ο μισθωτός δικαιούται και επίδομα αδείας, το οποίο ισούται με το σύνολο των αποδοχών αδείας, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο τρόπο.

Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά την έναρξη της αδείας και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.