Το πρόβλημα της έλλειψης οικοδομήσιμης ξυλείας στη Ρόδο

Αι Επιστολαί μας
Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ    


Κύριε Διευθυντά,
Από τριμήνου ζητώ να προμηθευθώ ολίγην ποσότητα πριστής ξυλείας πεύκης εγχωρίου αλλά τούτο καθίσταται μέχρι σήμερον αδύνατον, διότι εις την Ρόδον δεν υπάρχουν πλέον αποθέματα οικοδομησίμου ξυλείας εις την ελευθέραν αγοράν. Νομίζω ότι τα αίτια της ανωμάλου αυτής καταστάσεως πρέπει να εξαλειφθώσι και να ληφθή μέριμνα δια τον εν τω προσήκοντι μέτρω ανεφοδιασμόν των εντοπίων εργοστασίων και την δημιουργίαν αποθεμάτων δια τας ανάγκας της επιτοπίου καταναλώσεως.

Διότι εφθάσαμεν εις σημείον χειρότερον της εποχής όπου η εγχώριος ξυλεία παρείχετο με το δελτίον.

Μετά τιμής
ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
πολ. μηχ. Εργαλ. Δ.Ε.

ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟ Α! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΝ ΡΑΛΛΕΫ
Αύριον θα πραγματοποιηθή το Α’ Αυτοκινητιστικόν Ράλλεϋ Ακριβείας, με διαδρομήν του “Γύρου της Ρόδου”. Ο αριθμός των δηλωσάντων συμμετοχήν ανήλθεν ήδη εις 50, μεταξύ αυτών δε είναι και αρκετοί ξένοι. Οι περισσότεροι των συμμετεχόντων, αφιχθέντες από ημερών εις Ρόδον, ασκούνται εις διάφορα σημεία της νήσου. Εξ άλλου, εγνώσθη ότι αύριον θα έλθουν εις Ρόδον πολλοί επισκέπται εκ Παλαιάς Ελλάδος, προς παρακολούθησιν του Ράλλεϋ, το εσπέρας δε, μετά τους αγώνας, η πόλις θα ηλεκτροφωτισθή και θα λάβουν χώραν και διάφοροι άλλαι ψυχαγωγικαί εκδηλώσεις.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ 9 ΕΙΣ ΚΑΣΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Κάσου, φορτηγόν αυτοκίνητον κατευθυνόμεν εξ Αρβανιτοχωρίου εις Φρυ ανετράπη και κατέπεσεν εντός χάνδακος, εις θέσιν “Χαρουπιές”. Τούτο ωδηγείτο υπό του Ε. Μενεξιού, ετραυματίσθησαν δε 3 επιβάται σχεδόν σοβαρώς και 6 ελαφρώς.

ΕΙΣ 81.298.000 ΑΝΉΛΘΕ ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Ως αναφέρεται εις τον εκδοθέντα απολογισμόν της Νομαρχίας, τα σήμερον καθ’ άπαντα τον Νομόν διατρεφόμενα κατ’ είδος και αριθμόν ζώα, έχουν ως εξής: Ιπποειδή 16844 εκ των οποίων 861 άρρενες ίπποι, 827 φορβάδες, 2601 ημίονοι, 6073 όνοι άρρενες και 6482 όνοι θήλεις. Βοειδή 16670, εκ των οποίων 4120 άρρενες εγχώριοι βόες αβελτίωτοι, 356 άρρενες εγχώριοι βόες βελτιωμένοι, 1184 αγελάδες βελτιωμέναι και βόες ξενικοί εξευγενισμένοι 136, πρόβατα 68.328. Αίγες 100.207, χοίροι 142.80. Κατοικίδια πτηνά 211.780 και Κόνικοι 6335.

Το κατά την λήξασαν χρονικήν περίοδον εισόδημα εκτ ης κτηνοτροφίας ανήλθεν εις 81.298.000 δραχμάς.
Εν συγκρίσει, έναντι του μέσου όρου της περιόδου της ιταλικής κατοχής, η κτηνοτροφία ανήλθεν εις ποσοστά 26 μέχρι 254 τοις εκατόν αναλόγως του είδους των ζώων.

ΑΓΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝ 14ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ α πληροφορούμεθα την 14ην τρέχοντος θα διεξαχθή αγών ταχύτητος αναβάσεως του Φιλερήμου υπό την εποπτείαν της ΕΛΠΑ εις τον οποίον θα μετάσχουν μόνον Αθηναίοι και ξένοι οδηγοί. Ο αγών ούτος επέχει θέσιν δοκιμής δια τας μελλοντικάς αυτοκινητιστικάς εκδηλώσεις, αι οποίαι εν τω πλαισίω του πρωταθλήματος Ευρώπης θέλουν διεξαχθή εν Ρόδω υπό της ΕΛΠΑ.