Ένας Ροδίτης πωλητής βιβλίων διορίστηκε... γιατρός στην Έδεσσα

ΕΝΑΣ ΡΟΔΙΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΩΡΙΣΘΗ... ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΕΔΕΣΣΑΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-Ενας πρώην πλανόδιος πωλητής βιβλίων εξαπατήσας τας Αρχάς Εδέσσης κατώρθωσε να διορισθή και ωρκίσθη κρατικός ιατρός του αγροτικού ιατρείου Μεγαλοπλατάνου χωρίς ποτέ να φοιτήση εις ιατρικήν σχολήν.
Προ μηνός η Νομαρχία Εδέσσης προεκήρυξε διαγωνισμόν προς κατάληψιν θέσεως κοινοτικού αγροτικού ιατρού Μεγαλοπλατάνου.

Μεταξύ των άλλων υπέβαλεν τα σχετικά δικαιολογητικά και ο Μιχαήλ Μαύρος, ετών 35, εκ Ρόδου. Απαντα τα δικαιολογητικά ήσαν εν πλήρει τάξει, πλην του πτυχίου της ιατρικής σχολής. Αντί πτυχίου ο ανωτέρω υπέβαλεν βεβαίωσιν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρουσαν την υπογραφήν του πρυτάνεως κ. Παξινού και του γραμματέως της Σχολής κ. Παπαδοπούλου, πιστοποιούσαν ότι ο Μαύρος είναι πτυχιούχος της ιατρικής σχολής του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Τελικώς ενεκρίθη η πρόσληψις τούτου και ο Μαύρος ορισθείς, ανέλαβεν τα καθήκοντά του εις Μεγαλοπλάτανον.
Ο Νομάρχης Πέλλης κ. Νταουντάκης, όταν περιήλθεν εις χείρας του ο φάκελλος του διορισμού του Μαύρου παρετήρησε την έλλειψιν αντιγράφου πτυχίου.

Κατόπιν τούτου ο κ. Νταουντάκης απηύθυνε τηλεγράφημα εις το Πανεπιστήμιον, ζητών σχετικάς πληροφορίας.
Η απάντησις του Πανεπιστημίου υπήρξε καταπληκτική. Ο Μαύρος ουδέποτε ενεγράφη εις την ιατρικήν σχολήν του Πανεπιστημίου και συνεπώς ουδέποτε απεφοίτησε ταύτης.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ
Προχθές και περί ώραν 11.30 επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου το υπ’ αριθ. 82826 επιβατικόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Παυλίδη Γεωργίου ετών 40 παρέσυρε και ετραυμάτισε την Κατίνα θυγατέρα Χαραλάμπους Μανιά ετών 13 κάτοικον Ρόδου.
Η τραυματισθείσα μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον, ο δε οδηγός συλληφθείς απεστάλη εις τον κ. Εισαγγελέα μετά της κατ’ αυτού σχηματισθείσης δικογραφίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ανεχώρησε χθες δι’ Ελιζαμπετβίλ του Βελγικού Κογκό ο συμπαθής συμπολίτης κ. Ιωάννης Κ. Αναστασιάδης ευδοκίμως εκεί εγκατεστημένος.
ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Παντελεήμονος ετελέσθη η βάπτισις του μικρού υιού του κ. Νικολάου Μαγριπλή.
Τον μικρόν όστις ονομάσθη Ανδρέας ενεδέχθη εκ της κολυμβήθρας η δις Ζωΐτσα Μαγριπλή.
Ευχόμεθα να τους ζήση.
                                                                                                                                                                                              Γ.Ρ.

ΓΛΙΣΤΡΗΣΕ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΘΕ ΔΙΑΣΕΙΣΗ
Προχθές την πρωΐαν, καθ’ ην στιγμήν η Γαρμπή Παρασκευή ετών 25 κατήρχετο της κλίμακος του ηγκυροβολημένου εις τον λιμένα ατμοπλοίου της γραμμής κατέπεσεν εξ αυτής και υπέστη εγκεφαλικήν διάσεισιν.
Πάραυτα μετεφέρθη εν αφασία, εις το Κρατικόν Νοσοκομείον όπου και νοσηλεύεται.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων κατά την προσεχή περίοδον θα εκτελεσθούν Λιμενικά έργα εις τους λιμένας Νισύρου, Κω, Καρπάθου και Ρόδου.
Δια την εκτέλεσιν των Λιμενικών έργων εις ολόκληρον την Ελλάδα ενεκρίθη πίστωσις εκ. 38.836.090 δραχμών.

ΕΜΗΝΥΘΗ ΑΛΒΑΝΟΣ
Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου εμηνύθη ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, Ελληνικής εθνικότητος και αλβανικής υπηκοότητος, ετών 29 διότι εξύβρισε Χωροφύλακα.