Η επίσκεψη Πατρονικόλα στη Ρόδο και οι εισηγήσεις στον Ωνάση για την «Ολυμπιακή Αεροπορία»

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΔΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο κ. ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

Χθες την πρωίαν αφίκετο εις Ρόδον αεροπορικώς ο αντιπρόεδρος της ‘Ολυμπιακής Αεροπορίας” και τουριστικός σύμβουλος του Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού κ. Ωνάση, κ. Πατρονικόλας. Τον κ. Πατρονικόλαν υπεδέχθησαν εις το αεροδρόμιον ο δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Πετρίδης και ο εν Ρόδω πράκτωρ της “Ολυμπιακής Αεροπορίας” κ. Νικολαΐδης. Ως εγνώσθη, ο κ. Πατρονικόλας χθες το απόγευμα επεσκέφθη διαφόρους τουριστικάς εγκαταστάσεις της Ρόδου.

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΟΥ
Κατά σχετικάς πληροφορίας, η άφιξις του κ. Πατρονικόλα εις Ρόδον, έχει χαρακτήραν απολύτως κατατοπιστικόν, ούτος δε θα περιορισθή εις εξέτασιν της τουριστικής καταστάσεως της Ρόδου, προκειμένου εν συνεχεία να προβή εις εισηγήσεις προς τον κ. Ωνάσην. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο κ. Πατρονικόλας, ο οποίος συνοδεύεται υπό ζεύγους Γερμανών, αφήκε εις σχετικήν συζήτησίν του να εννοηθή, ότι ενδιαφέρονται ζωηρώς διά την Ρόδον και την τουριστικήν της αξιποίησιν, ωρισμένοι Γερμανικοί κύκλοι.

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΩΝΑΣΗ
Επίσης εγνώσθη, ότι κατά την αρχομένην εβδομάδα αναμένεται εις Αθήνας ο κ. Ωνάσης, ο οποίος ήδη ανεχώρησεν εκ Μονακό μέσω Βενετίας. Ο κ. Ωνάσης δεν έχει καθορίσει εισέτι την ακριβή ημερομηνίαν καθόδου του εις Ρόδον, πάντως η επίσκεψις εις την πόλιν μας, περιλαμβάνεται εις το πρόγραμμα του Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού. Ο κ. Πατρονικόλας θα αναχωρήσει εκ Ρόδου την Δευτέραν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών θα φορτωθούν εξ ιταλίας διά Ρόδον τα παραγγελθέντα μηχανήματα, διά τον εξοπλισμόν των ελαιουργείων Έμπωνας, Αφάντου και Καλυθιών.
Τα μηχανήματα θα φθάσουν εις Ρόδον την 10ην Οκτωβρίου.

ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΡ
Υπό του Νέου Εργατικού Κέντρου απεστάλη προς τον Υπουργόν Εργασίας το ακόλουθον τηλεγράφημα:
“Αξιότιμε κ. Υπουργέ, διαμαρτυρόμεθα εντόνως κατά του κατατεθέντος νομοσχεδίου Επιτροπήν εξουσιοδοτήεσως περί εκτοπισμού φορτοεκφορτωτών ξηράς από εργασίαν σιδηροδρομικών σταθμών.
Αξιούμεν όπως ανακληθή τροπολογία αύτη από νομοσχέδιον τούτο, καθ’ όσον πλήττονται ανεπανορθώτως συνάδελφοι ημών φορτοεκφορτωταί ξηράς. Με την πεποίθησιν ότι το ανωτέρω αίτημα της μεγάλης οικογενείας των φορτοεκφορτωτών θα τύχη από μέρους υμών αποδοχής. Μετά τιμής κ.λπ.”.

ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΥΒΕΙΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ;
Καθ’ α πληροφορούμεθα οι 4 μεριδούχοι του Ελαιοτριβείου Απολλώνων, διαπραγματεύονται με επιχειρηματίας εκτός της Ρόδου, διά την πώλησιν των μεριδίων των επί των μηχανημάτων και των τεχνικών εφοδίων του ελαιοτριβείου Απολλώνων. Το απομένον εν πέμπτον ανήκον εις ανήλικον, αποτελεί σοβαρόν εμπόδιον διά την επίτευξιν τελικής συμφωνίας. Κατά τα ιδίας πληροφορίας τα μηχανήματα του Ελαιοτριβείου τούτου, πρόκειται να μεταφερθώσιν εκτός της νήσου Ρόδου.