Αμερικανός ναύτης απεβίωσε στη Ρόδο πριν γεννηθεί το παιδί του


ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Διά δημοσιευθέντος εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως Βασιλικού Διατάγματος «Περί Κανονισμού οδοντριατρικής αμοιβής», αι νέαι τιμαί οδοντιατρικών επεμβάσεων καθωρίσθησαν ως κάτωθι.
Καθαρισμός δοντιών από 30 μέχρι 80 δρχ., εξαγωγή οδόντος 20-100, απλούν σφράγισμα 40-80, σφράγισμα μετά θεραπείας 60-150, διάνοιξις αποστήματος 50-120, οδόντες εκ χρυσού 125-300, στεφάναι ακρυλικαί 120-300, οδοντοστοιχίαι ολικαί άνω και κάτω γνάθου 1000-2200, συγκόλλησις οδοντοστοιχίας 50-100 κ.λπ.
Αι ως άνω τιμαί είναι υποχρεωτικαί εκ του Νόμου διά τε τους οδοντιάτρους και τους πάσχοντες και ισχύουν καθ’ άπασαν την χώραν.

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Προχθές την πρωΐαν ετελέσθησαν τα εγκαίνια της νέας εκθέσεως Ζωγραφικής των Δημ. και Μαρ. Γεωργιάδη, εις τον άνω όροφον της Ροδιακής Λέσχης. Εις τα εγκαίνια προσήλθε πλήθος φιλοτέχνων, το οποίον συνεχάρη τους οργανωτάς της εν λόγω εκθέσεως, η οποία περιλαμβάνει 100 περίπου πίνακας. Σημειωτέον ότι οι εκτιθέμενοι πίνακες πωλούνται, εις προσιτάς τιμάς, ούτε δε δίδεται ή ευκαιρία εις τους συμπολίτας να αποκτήσουν ένα πίνακα καλής τέχνης.
Η κ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
Εξ’ άλλου, με επιτυχίαν συνεχίζεται η έκθεσις έργων της ανθογράφου κ. Άντας Ζέλλη-Καλαϊτζάκη, την οποίαν επισκέπτεται πλήθος φιλοτέχνων.

ΕΝΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΑΥΤΗΣ
Απεβίωσε πριν γεννηθή το παιδί του έρωτός του

ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ «ΚΟΥΡΙΕΡ»
Ως πληροφορούμεθα, ο προ ημερών αποβίωσας συνεπεία τραυματισμού, Αμερικανός ναύτης του “Κούριερ” Λούις Μπάνκ, ο οποίος ήτο ηλικίας 23 ετών, εγκατέλειψεν διά του θανάτου του, αβοήθητον, μίαν νέαν είς ενδιαφέρουσα κατάστασιν, μετά της οποίας συνεδέετο διά πολιτικού γάμου.

Ως γνωστόν, ο Μπάνκ, επιβαίνων μοτοσακό, προσέκρουσεν εξ αδεξιότητος, επί δένδρου έξωθι του Τουρκικού Προξενείου, ενώ δέ μετεφέρετο είς Αθήνας, τραυματισθείς σοβαρώτατα απεβίωσεν προτού παρασχεθούν αι αναγκαίαι βοήθειαι εις αυτόν.

Εν των μεταξύ όμως, και ενώ ο νεκρός απεστάλη εις τους συγγενείς εις Αμερικήν, ουδείς μέχρι στιγμής εφρόντισε δια την νέα αυτήν, προς την οποίαν ο Μπάνκ είχεν υποσχεθεί θρησκευτικόν γάμον και η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν υπελόγιζεν ότι προτού το τέκνον του έρωτός της ιδή το φώς του ηλίου, ο πατήρ του θα εφονεύετο τόσον τραγικώς.

Προς τούτο, εκφράζεται υπό πολλών συμπολιτών η ευχή, όπως ο Κυβερνήτης του “Κούριερ” κ. Ουαϊγκλάϊν ενδιαφερθή προσωπικώς και αναγνωρισθή παρά των οικείων του Μπάνκ, τουλάχιστον το τέκνον του φονευθέντος υιού των, προς αποφυγήν τραγικών συνεπειών.
 


40 ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ, ΚΟΤΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΜΕ 4000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΞΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, κατά το από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου εσημειώθησαν εις Ρόδον 15 κατάπλοι τουριστικών ατμοπολοίων, δια μίαν ή περισσοτέρας φοράς. Εκ των λόγω ατμοπλοίων 13 ήσαν υπό ελληνικήν σημαίαν και 2 υπό γαλλικήν.

Διά των 15 ατμοπλοίων, επεσκέφθησαν την Ρόδον κατά το διαρρεύσαν δίμηνον, 3511 ξένοι περιηγηταί, κατά το πλείστον Γερμανοί, Αμερικανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ελβετοί και Αυστριακοί. Εξ άλλου, κατά το ίδιον δίμηνον, κατέπλευσαν είς Ρόδον 24 κόττερα, θαλαμηγοί και γιώτ, μεταξύ των οποίων το “Κρεολή” του εφοπλιστού κ. Νιάρχου και το “Σαΐτα” της οικογένειας Ρότσιλντ.

Τα καταπλεύσαντα σκάφη της εν λόγω κατηγορίας, ήσαν υπό σημαίας γαλλικήν, ελληνικήν, αμερικανικήν, παναμαϊκήν, αγγλικήν, ιταλικήν και ισραηλιτικήν. Εκ των ατμοπλοίων και θαλαμηγών, 15 κατέπλευσαν κατά τον παρελθόν Ιούλιον και 25 κατά τον λήξαντα Αύγουστον.