Καθυστερούν τα εγκαίνια του ανδριάντα του Αλεξάνδρου Διάκου

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΝΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο κ. Νίκος Κόνσολας, Καρπαθιακής καταγωγής, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων εις την Ελλάδα. Σκοπός της αφίξεως του κ. Κόνσολα είναι η σύστασις Τοπικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων εις Ρόδον. Προς τούτο δε, θα έλθη εις επαγήν με τας αρχάς και τους προέδρους των οργανώσεων και θα αναπτύξη τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Κινήσεως και της κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς.

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Επίσης ο κ. Κόνσολας θα συζητήση το θέμα συγκλήσεως Διεθνούς Συνεδρίου Νέων εις Ρόδον κατά την προσεχή άνοιξιν, συμφώνως προς ληφθείσαν από του παρελθόντος Νοεμβρίου απόφασιν, εις το Συνέδριον της Ρώμης.

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΕΤΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, δι’ επιστολής του ο εκ Σύμης γλύπτης κ. Κώστας Βαλσάμης, ο οποίος διαμένει εις Παρίσι, γνωστοποιεί ότι δεν θα καταστή δυνατόν να μεταφερθή εφέτος εις Ρόδον ο ανδριάς του Αλεξάνδρου Διάκου, λόγω καθυστερήσεων εις τα χυτήρια της Ιταλίας. Κατόπιν τούτου, αναμένεται ότι κατά την διάρκειαν της παραμονής του κ. Βαλσάμη εις Ρόδον, όστις θα έλθη εντός του έτους, θα καθορισθή και η ημερομηνία μεταφοράς του αγάλματος.


ΕΦΟΝΕΥΘΗ 15ΕΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΤΑΞΙ
Χθες την 4.30 μεταμεσημβρινήν, καθ’ ον χρόνον το υπ’ αριθ. 793 αυτοκίνητον ταξί, οδηγούμενον υπό του Παναγιώτου Χατζηχριστοδούλου, ευρίσκετο εις τον συνοικισμόν Κρητικά, βαίνον προς την πόλιν, παρέσυρε και ετραυμάτισε σοβαρώς τον 15ετή Τουρκοκρητικόν παίδα Γκαλίπ Καραντεντσλή.
Ο μικρός μετεφέρθη πάραυτα εις τα Κρατικόν Νοσοκομείον, όπου απεβίωσε.
Διεπιστώθη ότι ο μικρός υπέστη εσωτερικήν αιμορραγίαν εκ της οποίας και απεβίωσε.

ΥΠΟ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΒΕΤΩΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ “ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΙ” ΕΙΣ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, από της παρελθούσης Πέμπτης ευρίσκονται εις Ρόδον δύο εκπρόσωποι της Ελβετικής Τηλεοράσεως Ζυρίχης, οι οποίοι “γυρίζουν” ενταύθα ταινίας αξιοθεάτων και εθίμων της Ρόδου, προς προβολήν από του συστήματος της εν λόγω Τηλεοράσεως. Ούτοι αφίκοντο εις Ρόδον, ως φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εις τα πλαίσια της προσπαθείας δια την διαφήμισιν των τουριστικών καλλονών της Ελλάδος, αναχωρούν δε αύριον δια την Κρήτην. Αι εντυπώσεις αμφοτέρων εκ της Ρόδου είναι ενθουσιώδεις.

ΩΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΗΣΑΝ ΤΑ “ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ” ΤΗΣ ΜΑΛΩΝΑΣ
Δεν πρόκειται περί Ασιατικής Γρίππης
Προχθές, εις το κυκλοφορήσαν ενταύθα φύλλον της Αθηναϊκής συναδέλφου “Καθημερινή” δημοσιεύετο η ακόλουθος είδησις:
«Εις το υπουργείον Προνοίας ελήφθη τηλεγράφημα εκ Ρόδου, εις το οποίον αναφέρεται ότι εσημειώθησαν 170 κρούσματα ελαφράς μορφής γρίππης εις το χωρίον Μαλώνα της νήσου. Εις την πόλιν της Ρόδου και εις άλλα χωρία της νήσου δέν κρούσμα εσημειώθη».
Κατόπιν τούτου, χθες εξεδόθη παρά του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου η ακόλουθος ανακοίνωσις:
«Επειδή υπό πλείστων κατοίκων παρερμηνεύθησαν τα αναγραφέντα εις τας Αθηναϊκάς εφημερίδα ότι εις το χωρίον Μαλώνα εσημειώθησαν κρούσματα γρίππης, ανακοινούμεν ότι τα σημειωθέντα κρούσματα αφορούν κρούσματα κοινής γρίππης και ουχί Ασιατικής μορφής (δηλαδή κοινά κρυολογήματα)».
Συνεπώς ουδείς λόγος ανησυχίας του λαού υφίσταται.