ΑΠΟΠΕΣ: “Ο αγώνας μας για  τον υποσταθμό είναι δίκαιος”

Από το σύλλογο ΑΠΟΠΕΣ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

“Προκειμένου να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας  και να καταλάβουν για το δίκαιο του αγώνα μας και ότι οι καταγγελίες μας ήταν πέρα για πέρα αληθινές σας παραθέτουμε ένα   κομμάτι  «αυτούσιο» από την απόφαση  του Αρμόδιου θεσμικού οργάνου για τον έλεγχο των πεπραγμένων της υπηρεσίας Δόμησης,  δηλαδή του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων Δωδ/νησου (ΣΥΠΟΘΑ) της 6ης Συνεδρίασης 2017 με ημερομηνία 6-9-2017:
1η ΠΡΑΞΗ Εξέταση του Αναπτυξιακού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου κατοίκων συνοικιών Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου πόλεως Ρόδου (ΑΠΟΠΕΣ) κατά της με α/α56/15-3-2017 πράξης αναθεώρησης (ΑΔΑ:6ΕΨΕΩ1ΡΝ77) της υπ’ αρ. 77/2009 οικοδομικής αδείας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων και κάθε συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

 Αποφασίζει ομόφωνα:
«Κάνει δεκτή την προσφυγή του ΑΠΟΠΕΣ και ακυρώνει την πράξη της υπηρεσίας για 5 σημαντικούς λόγους»  (και στη συνέχεια παραθέτει τρεις  ολόκληρες σελίδες με αναφορά στις παρατυπίες)

Σε έναν από αυτούς τους λόγους αναφέρει ρητά:
“ε. Η πράξη της αναθεώρησης εκδόθηκε μετά από σειρά παραλείψεων και μη νόμιμων ενεργειών της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου και μη τήρησης της διαδικασίας της υπ’ αρ. 23/1995 (αρ.πρωτ. 32924/19-4-1995) εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά την υποβολή των δηλώσεων παραίτησης των επιβλεπόντων μηχανικών την 14.2.2017, η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου δεν εξέδωσε άμεσα σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών, με γνωστοποίηση αυτού στην αρμόδια αστυνομική αρχή κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. της 8-7-1993. Εξάλλου ήταν ακόμη σε εφαρμογή η διακοπή οικοδομικών εργασιών που είχε εκδοθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 4958/19-11-1009 πράξη, καθώς δεν είχε ανακληθεί από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου. Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής των δηλώσεων παραίτησης και της έκδοσης της πράξης αναθεώρησης ως προς τους επιβλέποντες μηχανικούς, ήτοι μεταξύ 14-2-2017 και 15-3-2017, η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου διενήργησε αυτοψία στο ακίνητο στις 16-2-2017 και διαπίστωσε αυθαίρετες κατασκευές, για τις οποίες εξέδωσε την με α/α/ 4/2017 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού προστίμων χωρίς να εκδώσει εκ νέου σήμα διακοπής των οικοδομικών εργασιών.

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων της “Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.” (αρ.πρωτ. 973/17-2-2017, 1026/21-2-2017) περί αποδοχής των προστίμων και καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών, η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ρόδου εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 1026/28-2-2017 γνωστοποίηση εργασιών κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, κατά τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 4 του Ν.4067/2012. Η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών βεβαιώθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 1239/6-3-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου. Στις 15-3-2017 εκδόθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1487/15-3-2017 σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών, το οποίο επίσης δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα”.

Τα συμπεράσματα δικά σας...”