Μπόνους σε όσες εταιρείες προσλάβουν νέους άνεργους

Από σήμερα Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών.

Το σύστημα θα μείνει ανοικτό για αιτήσεις μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου, στις 15.00. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός.

Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και επιχορηγεί την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ για θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο από την ημερομηνία πρόσληψης και για 8 μήνες με 14,40 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα.

Το ποσό καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο. Το συνολικό κονδύλι του προγράμματος ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επιχειρήσεις που απασχολούν έως τρεις εργαζομένους πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν για έναν ωφελούμενο.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις με τέσσερις έως εννέα εργαζομένους πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν για έως δύο ωφελούμενους, όσοι έχουν 10-19 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης για έως τρεις ωφελούμενους, επιχειρήσεις με 20-30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να έχουν έως 5 ωφελούμενους, με 31-50 θέσεις έως 8 ωφελούμενους και άνω των 50 θέσεων μπορούν να ενταχθούν για έως 10 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 9μήνου πριν από την υποβολή της αίτησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται όχι μόνο η καταγγελία σύμβασης εργασίας αλλά και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη.

Δεν εντάσσονται, μεταξύ άλλων, νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, εποχικές επιχειρήσεις, εξωχώριες εταιρείες, επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων κ.α.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο άνεργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών», έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά ανώτατο όριο διανύουν το 25ο.

Δεν εντάσσονται άτομα που το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση, εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου), όπως επίσης ομόρρυθμοι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ και εταίροι σε ΕΠΕ και στις ΙΚΕ (εκτός των μελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας), είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣΕπ), προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν σε μίσθωση-σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Σε 60 μέρες
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στον ιστότοπο     www.ependyseis.gr/mis. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Η αξιολόγηση γίνεται από το αρμόδιο ΚΠΑΖ του ΟΑΕΔ. Εντός 60 ημερών από την έκδοση της έγκρισης η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη. Μεταξύ των ζητούμενων ειδικοτήτων είναι: υπάλληλοι γραφείου, αρτοποιοί, χημικοί μηχανικοί, δάσκαλοι, πωλητές, κομμωτές, οικονομολόγοι, βοηθοί λογιστών, γραμματείς, φυσικοθεραπευτές κ.ά.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ