Το υδραγωγείο Κεφάλου και τα έργα ύδρευσης στην Κάρπαθο το 1957

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΗΒΑΙΟΣ
Αναχωρεί επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Οικονομικών κ. Θηβαίος, ο οποίος θα παραστή εις την έναρξιν των εργασιών της Βουλής. Ο κ. Θηβαίος παρέμεινεν εις Ρόδον επί δεκαπενθήμερον προς ανάπαυσιν, μετά επιτυχή εγχείρησιν την οποίαν υπέστη.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚ. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα 4 αντιτορπιλλικά του έκτου Αμερικανικού Στόλου. Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν ενταύθα επί διήμερον. Εξ άλλου, καθ’ υπαρχούσας πληροφορίας, περί την 20ην τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύση ενταύθα το αεροπλανοφόρον “Φραγκλίνος Ρούσβελτ” ως και δια΄φορα άλλα μικρότερα σκάφη.

ΕΔΟΘΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙ’ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, κατόπιν συνεργασίας του Επάρχου κ. Μιχαλοπούλου μετά του Επαρχιακού μηχανικού κ. Μυλωνά και του μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και κοινοτήτων κ. Μανισάτου, ο κ. Επαρχος διέταξεν όπως συντομευθούν αι εργασίαι των εκτελουμένων κοινωφελών Εργων. Το μέτρον ελήφθη προς τον σκοπόν όπως μέχρι τέλους του Οικονομικού έτους, εξαντληθούν αι χορηγηθείσαι δια τα εν λόγω έργα πιστώσεις, προκειμένου εν συνεχεία να ζητηθούν νέαι δια την αποπεράτωσιν των έργων ή την εκτέλεσιν νέων τοιούτων.

ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
Μεταδίδεται εκ Κω ότι ήρχισαν αι εργασίαι δια την αποπεράτωσιν των έργων του υδραγωγείου της κοινότητος Κεφάλου. Προς τούτο εχορηγήθη πίστωσις εκ 50.000 δραχμών εκ μέρους του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου. Τονίζεται εξ άλλου ότι η κοινότης πρόκειται να συνάψη δάνεια εκ του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, προς ολοκλήρωσιν του έργου καθ’ όσον πιστεύεται ότι το διατεθέν ποσόν δεν θα επαρκέση.

ΕΥΝΟΪΚΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
Προχθές εσημειώθη ραγδαία πτώσις βροχής, συνοδευομένης υπό κεραυνών. Η βροχόπτωσις εσυνεχίσθη μέχρι της νυκτός με μικράς διακοπάς. Τονίζεται σχετικώς ότι η σημερινή βροχή ήτο εξαιρετικώς ευνοϊκή δια την γεωργίαν.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου τα εκτελούμενα έργα υδρεύσεως εις τας κοινότητας Βολάδος, Όθους και Μενετών, υπολογίζεται ότι θα έχουν αποπερατωθή περί τα τέλη του έτους. Ήδη αι εργασίαι εις τας τρεις κοινότητας της Καρπάθου προχωρούν με γοργόν ρυθμόν.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧ. ΤΑΜΕΙΟΝ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου και εξήτασε ζητήματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
ΛΕΡΟΣ. Εις την νήσον μας από ημερών παρουσιάσθησαν κρούσματα τυφοειδούς πυρετού. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν εγνώσθη εισέτι. Κατόπιν διαταγής του Νομάρχου Δωδεκανήσου αφίκετο ενταύθα ο νομίατρος Ρόδου προς λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
Μετεφέρθησαν εις το ενταύθα κρατικόν νοσοκομείον και νοσηλεύονται ο εργατοτεχνίτης Δ. Κουτσούκος και ο εργάτης Δημ. Φώτης αίτινες ετραυματίσθησαν συνεπεία πτώσεώς των από στέγην.