Απεβίωσε η Παπαζαχαρίου που έπεσε μέσα σε λάκκο με ασβέστη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Η Μαρία σύζυγος του κ. Ιωάννου Βρούλλη έτεκεν εις την κλινικήν Καραγιάννη χαριτωμένο θήλυ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Την αγαπητήν Δ/δα Μαίρην Ι. Βεργωτή και τον κάλλιστον νέον Αναστάσιον Μανέτταν που έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου συγχαίρομεν θερμώς και ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν. 
Οικογένεια Π. Μουκερέζη

ΚΟΠΑΔΙΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΩΝ
Προχθές το εσπέρας εσημειώθη εις Ρόδον η άφιξις πολλών σπουργιτών εκ Τουρκίας. Ιδιαιτέρως πολλοί ήσαν οι προσγειωθέντες εις το προαύλιον του ξενοδοχείου “Θέρμαι” όπου αρκετοί συμπολίται συνέλαβον μεγάλον αριθμόν εξ αυτών. Πιθανώς οι σπουργίται έφθασαν, απομακρυνόμενοι από την ψυχράν Τουρκίαν. 

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ
Κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το μότορσιπ “Ευαγγελίστρια” με 14 τόννους ελαφρόπετρας προερχόμενον εκ Νισύρου.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ”
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γ.Σ. Διαγόρα την 27ην τρέχοντος θα λάβει χώραν μεγάλη χοροεσπερίς του Συλλόγου εις τας αιθούσας του Κάϊρο Πάλας. 

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΠΩΡΑΓΟΡΑΣ
Υπό του Δήμου Ροδίων υπεβλήθησαν προς το Γραφείον Νομομηχανικού και προς το Πολεοδομικόν, τα καταρτισθέντα σχέδια διά την κατασκευήν οπωραγοράς εις την Νέαν Αγοράν Ρόδου. Τα εν λόγω σχέδια υπεβλήθησαν προς έγκρισιν.  

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Η ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΗΤΙΣ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
Προχθές την 2αν πρωινήν εις το Κρατικόν Νοσοκομείον απεβίωσεν η Θεοδώρα σύζυγος Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου ετών 35 η οποία την παρελθούσα Δευτέραν έπεσεν εντός λάκκου πλήρους ασβέστου, υποστάσα εγκαύματα Α’ και Β’ Βαθμού. Ως εγνώσθη η Θεοδώρα Παπαζαχαρίου μετέβαινε προ του δυστυχήματος εις γειτονικήν οικίαν διά να προφέρει εν πιάτο φαγητού εις πτωχόν παιδίον. Η αποθανούσα εγκαταλείπει σύζυγον και τρία τέκνα. 

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Χθες την πρωίαν απέπλευσαν εκ Ρόδου δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα 4 Αμερικανικά αντιτορπιλικά τα οποία παρέμεινον ενταύθα επί διήμερον.

ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΡΟΔΟΥ
Ως εγνώσθη εντός των ημερών θα μεταφερθούν εις Ρόδον τα τρόφιμα διά τα μαθητικά συσσίτια αποστελλόμενα υπό του Υπουργείου Παιδείας. Τα εν λόγω συσσίτια τα οποία επρόκειτο να αρχίσουν την 15ην Οκτωβρίου λόγω της επιδημίας της γρίππης αναβλήθησαν διά την 1ην προσεχούς μηνός. 

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΑΘΛΗΤΑΣ
Ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Α. Δημητριάδης ανεκοίνωσε χθες ότι η διανομή τροφίμων, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις τους αθλητάς της πόλεως, θα επεκταθεί και εις τους αθλητάς της υπαίθρου.