Μετά από πολλές περιπέτειες δημιουργήθηκε αθλητικός σύλλογος στις Φάνες με την ονομασία «Ακουσίλαος»

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΕΙΣ ΦΑΝΕΣ ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣ «ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ» 

Με επικεφαλής τον φιλοπρόοδον κοινοτικόν και σωματειακόν παράγοντα κ. Μιχαήλ Αγ. Καφεζήν, ιδρύθη εις την Κοινότητα των Φανών σύλλογος γυμναστικός υπό την Επωνυμίαν «Ακουσίλαος». Προ 30 ετών, είχεν ιδρυθή εις την κοινότητα αυτήν σύλλογος ονομαζόμενος «Πρόδρομος» υπό την ηγεσίαν του κ. Αγαπητού Αγαπητού, συμμετέσχε δε εις τους Παρροδιακούς αγώνας του Δωριέως τον Ιούνιον του 1927 με τον αθλητήν δρόμων αντοχής αείμνηστον Θωμάν Αρφαράν, εις το αγώνισμα των 5 χιλ. μέτρων. Διοικούσα επιτροπή διά την αναγνώρισιν του νέου σωματείου, ωρίσθη εκ των κ.κ. Μιχαήλ Αγ. Καφεζή, Νικολάου Θ. Αρφαρά, Μιχαήλ Χατζηπαπάκη, Τσαμπίκου Φρώνα και Αντωνίου Κομίζογλου.

Γ. ΜΙΣΙΟΣ


ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Επί τω σκληρώ και εξαφνικώ θανάτω της σεβαστής οικοδεσποίνης Θεοδώρας αγαπημένης συζύγου του παμφιλτάτου συναδέλφου Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου αποστέλλομεν στον σκληρώς δοκιμασθέντα σύζυγον και τα απορφανισθέντα τέκνα τα θερμά μας συλλυπητήρια και την εξ ύψους Παρηγορίαν.  

Οικογένεια 
Αναστασίου Βρόντη2.500 ΤΟΝΝΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Το Υπουργείον Γεωργίας εν συνεργασία με την Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης κατένειμε την αναμενόμενην να εκφορτωθή εις τον Πειραιά ποσότητα των 24.000 τόννων οπερφωσφορικών λιπασμάτων.
Διά την περιφέρειαν Δωδεκανήσου θα αποσταλούν 2.500 τόννοι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερον την πρωίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών προκειμένου να εξετάση το θέμα της επιχορηγήσεως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διά τον μήνα Οκτώβριον.

ΕΜΗΝΥΘΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΦΗΝΙΑΣΑΝΤΟΣ ΒΟΟΣ
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, υπεβλήθη μήνυσις κατά του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ευστρατίου ετών 35, κατοίκου Ρόδου, κρεοπώλου, διότι κάτοχος βοός τυγχάνων, όν εφύλασσεν εις τα ενταύθα σφαγεία κατέλιπεν τούτον ανεπιτήρητον καίτοι εγνώριζεν ότι είχεν επικίνδυνα ελαττώματα με αποτέλεσμα να εξέλθη ούτος εις την Δημοσίαν οδόν Στρατηγού Ζήση εν αφηνιάσει διατελών και να δημιουργήση κίνδυνον διά τα διερχόμενα άτομα.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ 65 ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Χθες διά του ατμοπλοίου «Κυκλάδες» ανεχώρησαν εις Αθήνας 65 Γερμανοί περιηγηταί κατόπιν δεκαημέρου παραμονής.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Μεθαύριον εις άπαντα τα Εκπαιδευτικά ιδρύματα Κατωτέρας, Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως ως θα λάβουν χώραν τελεταί επί τη εορτή της «Σημαίας». Κατ’ αυτάς θα ωμιλήσουν καθηγηταί και μαθηταί επί του ιερού Συμβόλου της Πατρίδος μας.