Συγκινητική τελετή στους τάφους Ιερολοχιτών στην Τήλο

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΛΩΝ


ΤΗΛΟΣ (Ιδ ανταπόκρισις). Εωρτάσθη εις την Κοινότητα Λειβαδίων, η επέτειος του ιστορικού “ΟΧΙ”, με όσην μεγαλοπρέπειαν και επισημότητα επέτρεπον αι τοπικαί συνθήκαι.

Σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα την 10ην πρωινήν ετελέσθη εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου η καθιερωμένη δοξολογία. Εις αυτήν παρέστησαν άπασαι αι τοπικαί αρχαί και οι παρεπιδημούντες ξένοι, μεταξύ των οποίων ο διοικητής Υποδιοικήσεως Σύμης υπομοίραρχος Χρυσόπουλος,  ο Αγρονόμος Ρόδου κ. Κυπαρισσάκος, ο πταισματοδίκης Ρόδου κ. Ελευθέριος Λύκος, ο γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Ρόδου κ. Κλουκίνας, η ιατρός δις Κοκκινάκη, οι μαθηταί των Σχολείων Λειβαδίων και Μικρού Χωρίου με τις σημαίας των και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, κατηυθύνθησαν άπαντες εν πομπή εις τον υπερκείμενον του χωρίου Λοφίσκον, όπου τα σχολεία κατέθεσαν στέφανον εκ δάφνης με καταλλήλους προσφωνήσεις επί των μνημείων των ενταύθα πεσόντων Ιερολοχιτών κατά την μάχην διά την απελευθέρωσιν της νήσου.

Εις την Εθνικής αυτήν μάχην 32 Ιερολοχίται κατώρθωσαν να συγκρατήσουν επί μίαν ολόκληρον ημέραν την ορμήν 800 και πλέον Γερμανών και να αναχαιτίζουν τας εφόδους των, εν τέλει δε να διαφύγουν άπαντες επωφελούμενοι του σκότους της επελθούσης νυκτός πλην δύο, του Νικολάου Πολυκανδριώτη εκ Μυκόνου και Βασιλείου Σημεών εκ Καρδίτσης, οι οποίοι έπεσαν επί του πεδίου της τιμής.

Τόσον δε ηρωικά επολέμησαν τα δύο αυτά αγνά Ελληνόπουλα, ώστε η ανδρεία των εξετιμήσθη και από τους ίδιους τους εχθρούς οι οποίοι και έθαψαν αυτούς επί τόπου, με όλας τας στρατιωτικάς τιμάς και με τα πιστόλια των.

Εις τον τόπον όπου έπεσαν οι εν λόγω ήρωες, η Κοινότης ανήγειρε Κενοτάφια, μετά την ανακομιδήν των λειψάνων των εκ μέρους των οικογενειών των.

Επειδή δε ο Τιτάνειος ούτος αγών συνέπεσε να διεξαχθεί την 28ην Οκτωβρίου 1944, η Κοινότης τελεί κατ’ έτος μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των.

Μετά την κατάθεσιν των στεφάνων η πομπή κατήλθεν εις την προ του Σταθμού Χωρ/κής Πλατείαν Ηρώων, ένθα αφού παρετάχθησαν οι μαθηταί έλαβε χώραν η έπαρσις της σημαίας.

Εν συνεχεία ο Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Μικρού Χωριού κ. Νικόλαος Μορφοπός εξεφώνησε τον Πανηγυρικόν της ημέρας και επηκολούθησαν απαγγελίαι ποιημάτων εκ μέρους των μαθητών, εκτέλεσις πατριωτικών Σκετς και Εθνικά άσματα.

Η τελετή έληξε με τον Εθνικόν μας Ύμνον και με ζητοκραυγάς υπέρ του Έθνους και της Ενώσεως της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα.

Την εσπέραν έλαβε χώραν λαμπαδηφορία των μαθητών.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 2 ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον 2 αμερικανικά αντιτορπιλλικά. Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν ενταύθα επί 4ήμερον.


ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑ”
Χθες την πρωίαν παρουσία επισήμων εγένετο αγιασμός εις την ΡΟΔΙΑ, επί τη ενάρξει λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου.


Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ώς ανεκοίνωσεν χθες την μεσημβρίαν ο Δήμαρχος Ροδίων κ. Μ. Πετρίδης άπασαι οι οδοί  πάροδοι της πόλεως Ρόδου αι οποίαι είναι λιθόστρωτοι θα τσιμεντοστρωθούν ή ασφαλτοστρωθούν. Ούτω εντός των ημερών αρχίζουν αι εργασίαι ασφαλτοστρώσεως της νέας οδού παρά τον Άγιον Δημήτριον και της παρόδου Γρηγορίου Ε’.


ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΖΕΡΒΟΣ
Αφίκετο χθες προερχόμενος εκ Κω ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ζερβός. Ο βουλευτής κ. Ζερβός σήμερον θα δεχθεί εις τα γραφεία της ΕΡΕ από 10 π.μ.  μέχρι 12.