180.000 δραχμές συγκέντρωσε ο έρανος της «φανέλας» στα Δωδεκάνησα

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΥΤΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΣΥΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Ο Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Διοικητού της ΑΤΕ διά την καταβολήν εις τους δύτας του υπολοίπου της προκαταβολής λόγω της μη εξαντλήσεως του επταμήνου εργασίας.
Σχετικώς απεφασίσθη και εδόθη τηλεφωνική εντολή εις το υποκατάστημα Ροδου, όπως καταβάλη εις τους δύτας Σύμης και Ρόδου το υπόλοιπον της προκαταβολής του μη δεδουλευμένου εβδόμου μηνός, εφ’ όσον οι εκκινηταί δεν εμφανίζουν έλειμμα εκ της χρηματοδοτήσεως.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σήμερον ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγγελος κ. Αλέξανδρος θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα ιερόν Ναόν Αγ. Νικολάου. Μετά το πέρας της λειτουργίας θα λάβη χώραν λιτάνευσις της εικόνος.
Η πομπή θα διέλθη εκ των οδών Αγίου Νικολάου, Υψηλάντου, Καναδά και πλατείας Αγ. Νικολάου.

180.000 ΔΡΑΧΜΑΣ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΕΝ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ «ΦΑΝΕΛΛΑΣ» ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Παραρτήματος Ρόδου της «Φανέλλας του Στρατιώτου», ο διεξαχθείς εφέτος εις Δωδεκάνησον έρανος απέδωσε μέχρι σήμερον ποσόν των 180.000 δραχμών. Υπολείπονται εισέτι αι εισφοραί του δήμου Ροδίων, του δίσκου των εκκλησιών, των σχολείων και των κοινοτήτων Ασκληπειού, Λαέρμων, Αρνίθας, Αγίου Ισιδώρου, Απολλώνων, Γενναδίου, Θολού, Ιστρίου, Καλάθου, Καλυθιών, Κοσκινού, Λάρδου, Μαριτσών, Μασάρων, Προφύλιας, Παστίδας, Παραδεισίου και Ψίνθου.


ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Χθες το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ ενέκρινε την κατά το 1958 διάθεσιν 400.000 δραχμών δι’ ενίσχυσιν των κοινωφελών ιδρυμάτων του νομού, την διάθεσιν 280.000 διά την προμήθειαν 400 τόννων τσιμέντου το οποίο θα διατεθή δωρέαν εις Δήμους και κονότητας, την διάθεσιν 200.000 διά την προμήθειαν δενδρυλλίων ελαίας, την διάθεσιν 54.000 διά την δαπάνην του δωρεάν ηλεκτροφωτισμού του Καστελλορίζου και την διάθεσιν 31.000 διά τα τροφεία 11 απόρων νεανίδων κατά το τρίτον έτος εις την Οικοκυρικήν Σχολήν.
Εξάλλου ενέκρινε την διάθεσιν συμπληρωματικώς 48.500 δραχμών διά την ολοκλήρωσιν των Λαϊκών διαμερισμάτων «Σάιφε», συμπληρωματικώς 10.000 διά την πραγματοποίησιν εκβραχισμών πλησίον των λουτρικών εγκαταστάσεων εις Θερμά Καλύμνου, την ασφαλτόστρωσιν 400 τετραγωνικών μέτρων της πλατείας Παστίδας και την διάθεσιν 100 σάκκων τσιμέντου εις τον Δήμον Σύμης διά γεωργικάς εργασίας.

Ο κ. ΖΕΡΒΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου αφίκετο εκεί χθες εκ Πειραιώς ο βουλευτής κ. Ζερβός. Ο κ. Ζερβός θα αναχωρήση επιστρέφον εις Πειραιά την πρωίαν της Κυριακής.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο Ανώτερος Διοικητής κ. Νικ. Παναγιωτακόπουλος, ανεχώρησεν χθες διά Κάλυμνον προς επιθεώρησιν των εκεί Υπηρεσιών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν το βουλευτήν κ. Χαρίτον, και εξήτασε μετ’ αυτού διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα.