39.180 οκάδες σπόγγων αλιεύθηκαν κατά το 1957

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εις τον αγαπητό μου φίλον Νικόλαον Πανηγύρην μνηστευθέντα μετά της εκλεκτής της καρδιάς του Παρής Μπόνη εύχομαι ταχείαν την στέψιν.
ΣΑΒ. ΓΙΑΝΝΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Κατά τηλεγράφημα εκ Κω, ο εκεί ευρισκόμενος βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος προχθές περιώδευσεν απάσας τας κοινότητας της νήσου εξετάσας επιτοπίως διάφορα ζητήματα των κατοίκων. Ο βουλευτής κ. Χαρίτος αναμένεται να επιστρέψη εις Ρόδον σήμερον, δια του ατμοπλοίου της γραμμής.

39.180 ΟΚΑΔΕΣ ΣΠΟΓΓΩΝ  ΗΛΙΕΥΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957  ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, αι αποδόσεις των Ελληνικών σπογγαλιευτικών κατά το 1957 είχον ως εξής:
1) Το σύνολον των αλιευθέντων σπόγγων εις τα Αιγυπτιακά παράλια από 16 σκάφανδρα, ανήλθεν εις 16.180 οκάδες, αι τιμαί των οποίων κυμαίνονται πέριξ των 1.550 δρχ. τα κοπάδικα, 1.800 δρχ. τα φίνα και 1.200 δρχ. του είδους “τσιμούχα”.
2) Εις την Τριπολίτιδα, 10 σκάφανδρα, 4 φερνέζ και 13 γκαγκάβες ηλίευσαν 23.000 περίπου οκάδας σπόγγων.
Ο απολογισμός των ατυχημάτων έχει ούτω:
Αίγυπτος: εις θάνατος και 7 αναπηρίαι.
Τριπολίτις 3 θάνατοι Κηρυναϊκή εις θάνατος και 2 αναπηρίαι.
 

ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑ ΛΑΪΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου διετάχθησαν μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας όπως καταρτίσουν μελέτας δια την ανέγερσιν νέων λαϊκών κατοικιών εις Ρόδον συνολικής δαπάνης 3.000.000 δρχ. και Κω συνολικής δαπάνης 1.000.000 δραχμών.
Ως γνωστόν θα γίνη κατά πρώτον μελέτη δια την ανέγερσιν λαϊκών κατοικιών εις Ρόδον δαπάνης 500.000 δρ. και Κω δαπάνης 500.000 δρχ. Επί του θέματος τούτου θα λάβη τελικάς αποφάσεις το Δ.Σ. του ΟΔΑΠΔΔ το οποίον θα συνέλθη την προσεχή Δευτέραν.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΔΑΠΔΔ
Ληξάσης της θητείας των εξ ιδιωτών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου, ωρίσθησαν ως νέα εξ ιδιωτών μέλη του Συμβουλίου οι εξής:
Τακτικά μέλη οι κύριοι Μιχαήλ Εμμανουήλ και Ιωάννης Ιωαννίδης.
Αναπληρωματικά μέλη αντιστοίχως οι κύριοι Σάββας Θωμόγλου και Κωνσταντίνος Ζερβός.

ΑΙ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχίαν ζητείται παρ’ αυτής όπως επιστήση την προσοχήν των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, επί των διατάξεων του Δημοτικού Κώδικος, κατά το οποίον υποχρεούται όπως λογοδοτήσουν εμπροθέσμως επί των πεπραγμένων της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής κατά το οικονομικόν έτος 1957.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ
Αύριον αναχωρεί εις Κάλυμνον ο λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, προκειμένου να προβή εις προκαταρκτικάς εργασίας, εν όψει της λειτουργία της Σχολής Δυτών.

ΤΟ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ
Χθες την πρωΐαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου και εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως, της αρμοδιότητός του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Ως πληροφορούμεθα, το Υπουργείον Εμπορίου απέστειλεν έγγραφον προς την διεύθυνσιν αλιείας του Υπουργείου Βιομηχανίας δια του οποίου παρακαλεί όπως, εν όψει επισήμου συμμετοχής της Ελλάδος εις την έκθεσιν της Νέας Υόρκης, όπου μεταξύ άλλων ελληνικών προϊόντων θα επιδειχθούν και σπόγγοι, μεριμνήση αύτη δια την αποστολήν δειγμάτων σπόγγων.