Το νέο κτηματολογικό γραφείο Δωδεκανήσου πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελές

«Το νέο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο, λόγω του ότι θα είναι το μοναδικό που θα λειτουργεί συγχρόνως τρία διαφορετικά συστήματα»!

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του περί λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου ο δικηγόρος Ρόδου κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στο Κτηματολογικό Γραφείο Σύμης τονίζοντας ότι «θα πρέπει να παραμείνει ως υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδ/σου και ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι οι υπάλληλοι των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου και αυτό θα γίνει με το να μην ισχύσει για αυτούς το ΠΔ 50/2001».

Αναλυτικά οι θέσεις του κ. Σαλαμαστράκη έχουν ως εξής:
«Καταρχάς είναι θετικό το ότι η σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ανατίθεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που συστήνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις», με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αντί της μέχρι σήμερα ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία και καταργείται με το ίδιο νομοσχέδιο (άρθρο 1 παρ. 3).

Σημαντικός, επίσης, είναι ότι σκοπός του νέου Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων, που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, που δεν μπορούν να τα παράσχουν τα Υποθηκοφυλάκεια, ενώ όσον αφορά τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου, υστερούν στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων, που αφορούν την ακίνητη περιουσία, ενώ δεν μπορούν να προστεθούν νέα χωρικά και νομικά δεδομένα (άρθρο 1 παρ. 2).

Σχετικά με τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου, πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η ένταξή τους στο νέο Φορέα για την εύρυθμη από κάθε άποψη λειτουργία τους και εκπλήρωση των σκοπών τους, ενόψει και του ότι καμία απολύτως πληροφορία ως προς τα ακίνητα, που είναι καταχωρημένα στα κτηματολογικά βιβλία, δεν χάνεται ούτε αλλοιώνεται , ούτε και καταργείται.

Στο νομοσχέδιο όμως αυτό διαφαίνεται ότι οι συντάκτες του δεν έχουν επαρκή γνώση της λειτουργίας των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, γι΄αυτό και ονομάζουν αυτά Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, ενώ σε αρκετές διατάξεις του παραλείπουν να ρυθμίσουν τα σχετικά με αυτά, νομίζοντες ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα Υποθηκοφυλάκεια ή τα Κτηματολογικά Γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως θα διαφανεί κατά την εξέταση των επί μέρους άρθρων αυτού. Επομένως, για να μην υπάρχει καμία σύγχυση, θα πρέπει όπου στο νομοσχέδιο αναφέρεται «Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου», όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, αυτά να αναφέρονται ως «Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου» για να διακρίνονται από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Πριν την κατάργηση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί σχετική μελέτη από Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν οπωσδήποτε και εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω, ως επίσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των υπαλλήλων αυτών, λόγω του ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου που θα συσταθεί, θα πρέπει να λειτουργεί αρμονικά με τρία διαφορετικά συστήματα, ήτοι του Κτηματολογικού Κανονισμού (Κ.Δ. 132/1-9-1929) για τη Ρόδο, Κω και το Λακκί Λέρου, του Εθνικού Κτηματολογίου για Σύμη και Πάτμο και των μεταγραφών και υποθηκών για Κάρπαθο, Τήλο, Χάλκη, Κάλυμνο, υπόλοιπο Λέρου, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Νίσυρο και Λειψούς, πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο, θα είναι δε και το μοναδικό Κτηματολογικό Γραφείο, που θα λειτουργεί και τα τρία συστήματα.

Ενόψει αυτών, θα πρέπει το σημερινό Κτηματολογικό Γραφείο Σύμης να λειτουργεί ως υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδ/σου, όπως είχε προτείνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, και όχι να καταργηθεί, θα πρέπει επίσης το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου να λειτουργεί ως Αυτοτελές Γραφείο της Δνσης Κτηματολογίου του νέου Φορέα, όπως προτείνεται για το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, στους οποίους Δήμους λειτουργούσε Κτηματολόγιο που με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 4198/2013 υπήχθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (άρθρο 14 παρ. 2.2.2.4). Για τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και σοβαροί λόγοι να λειτουργήσει το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδ/σου ως Αυτοτελές Γραφείο.

Όσον αφορά τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου με το νομοσχέδιο απλά θα υπαχθεί διοικητικά στον υπό σύσταση Ελληνικό Κτηματολογίου και θα μεταφερθεί σε αυτόν το υπηρετούν προσωπικό του, προφανώς δε αργότερα θα ληφθεί μέριμνα για την πλήρη ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με νέα τοπογράφηση και μεταφορά από τους συμβατικούς τόμους σε ηλεκτρονικά βιβλία, γι’ αυτό και οι παρατηρήσεις μου τώρα αφορούν αυτό το κομμάτι.

Όπως προανέφερα και παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ολοκλήρωση της υπαγωγής των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γι’ αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, που επιχειρείται με την παρ. 2 του άρθρου 41 του νομοσχεδίου, άλλως να περιληφθεί σχετική διάταξη ανάλογη με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, που αφορά το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης.

Στην παρ. 7 του άρθρου 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο αυτού, θα πρέπει να περιληφθούν ρητά και οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου.

Το κείμενο της παρ. 8 περίπτωση β΄ «καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 132 της 1ης Σεπτεμβρίου, όπως ισχύει, και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1947… (από λάθος γράφτηκε 1974) πρέπει να προστεθεί και στην περίπτωση ββ της παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 6 και στην περίπτωση β) αα της παρ. 3 του άρθρου 15.

Να διευκρινιστεί τι σημαίνει η σύσταση 582 ενιαίων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 17.
Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου που δεν έχουν τα προσόντα του ΠΔ 50/201001.

Στα Κτηματολογικά Γραφεία πρέπει να λειτουργεί Τμήμα Αρχείου.»