Το ΕΒΕΔ υπέρ της σύνδεσης Ρόδου - Βενετίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
Ο κ. Στέφανος Κ. Διμέλης υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών και η δις Τασία Δ. Σαγκρή ετέλεσαν προχθές τους γάμους των.
Θερμά συγχαρητήρια.
Ε.Κ.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
Στους εορτάζοντας συνδρομητάς μας:
Αθανάσιον Καζούλλην
Αθανάσιον Καραγιάννην
Αθανάσιον Μαυρομάγουλον
Αθανάσιον Βερδελλήν
Η “ΡΟΔΙΑΚΗ” εύχεται χρόνια πολλά.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο ιατρός Μαιευτήρ κ. Αθανάσιος Καραγιάννης επί τη ονομαστική του εορτήν δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
Ο μηχανικός κ. Θάνος Παπαθανάσης δεν εορτάζει, ούτε δέχεται.

ΦΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΡΕΝΤΖΗΣ
Σήμερον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γεν. Γραμματεύς της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων κ. Ιωάννης Ρέντζης.
Ούτος θα επιληφθή της εξετάσεως διαφόρων ξενοδοχοϋπαλληλικών ζητημάτων.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ως ανεκοινώθη προχθές ήρχισαν αι διακοπείσαι εργασίαι δια την αποπεράτωσιν του ημιγυμνασίου της κοινότητος Αρχαγγέλου.
Ως εγνώσθη αι εν λόγω εργασίαι θα διαρκέσουν επί μακρόν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Ως εγνώσθη ήρχισα αι προκαταρκτικαί εργασίαι δια την εγκατάστασιν θερινού Κινηματογράφου εις την κοινότητα Αρχαγγέλου. Ως εγνώσθη ο εν λόγω κινηματογράφος θα εξυπηρετή τας πέριξ κοινότητας.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Ανεκοινώθη ότι η νέα περίοδος λειτουργίας του συνεργείου Τεχνητής Γονιμοποιήσεως ζώων, εις τον Γεωργοκτηνοτροφικόν Σταθμόν Καλαμώνος, θα αρχίση κατά τον προσεχή Απρίλιον και θα συνεχισθή και τον Μάιον. Προς τούτο ειδοποιούνται οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, όπως λάβουν υπ’ όψιν των την εν λόγω ανακοίνωσιν.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ Ο Γ. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, κατά τηας εορτάς αι οποίαι θα λάβουν χώραν εις Ρόδον τον προσεχή Μάρτιον, επί τη συμπληρώσει 10ετίας από της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου, θα παραστή  και ο Γενικός Εφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Δημήτριος Αλεξάτος. Εις τας εορτάς επίσης θα μετάσχουν και προσκοπικαί ομάδες εξ ολοκλήρου της χώρας.

ΤΟ ΕΒΕΔ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ-ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Δια τηλεγραφήματος του ΕΒΕΔ προς τον κ. πρωθυπουργόν, τον Υπουργόν κ. Κωτιάδην και τον Υπουργόν προεδρείας ζητείται η ευμενής εξέτασις του αιτήματος δρομολογήσεως οτυ “Μεντιτερράνεαν” εις γραμμήν Βενετίας-Ρόδου.

ΕΞΕΤΟΞΕΥΘΗ ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ
Ν. ΥΟΡΚΗ, 17. Εκ Κανάβεραλ εξετοξεύθη επιτυχώς ο πύραλος “Πολλάρις”, μέσου βεληνεκούς και εξαιρέτων προοπτικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτου, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΩΝ
Την 22αν τρέχοντος θα λάβη χώραν Γεν. Συνέλευσις της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, προς εκλογήν εκπροσώπων δια διαπραγματεύσεις προς σύναψιν συλλογικών συμβάσεων.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΠΗΛΙΚΙΑ
Ως εγνώσθη δια διαταγής του γυμνασιάρχου του Βενετοκλείου Γυμνασίου κ. Παπαχριστοδούλου από σήμερον άπαντες οι μαθηταί του εν λόγω σχολείου θα φέρουν υποχρεωτικώς τα πηλίκια.