Δεν θα φύγει το "Κούριερ" από τη Ρόδο

ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΗ ΤΟ “ΚΟΥΡΙΕΡ” ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Εις την Αθηναϊκήν εφημερίδα “Τα Νέα” εδημοσιεύθη την παρελθούσαν Τρίτην η ακόλουθος ανταπόκρισις εκ Ρόδου, η οποία διαψεύδει δημοσιεύματα περί αναχωρήσεως του “Κούριερ” εκ Ρόδου:

Ο τεχνικός διευθυντής του πλωτού ραδιοφωνικού σταθμού της “Φωνής της Αμερικής κ. Μπορ, ο οποίος ευρίσκεται εις Ρόδον, αναφερόμενος εις μεταδοθείσαν είδησιν περί ανεγέρσεως εις Τουρκίαν μεγάλου χερσαίου αμερικανικού σταθμού, ο οποίος επρόκειτο να εγκατασταθεί εις Ρόδον, εδήλωσεν ότι μέχρι της στιγμής ουδεμία επίσημος επιβεβαίωσις υπάρχει διά το θέμα τούτο.

Ο κ. Μπορ προσέθεσεν ότι ο πλωτός ραδιοσταθμός της “Φωνής της Αμερικής”, ο οποίος από τετραετίας ευρίσκεται εις Ρόδον, θα εξακολουθήσει παραμένων εις την νήσον.

Ο ΚΙΤΙΟΥ ΔΕΝ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 23. Ο Κιτίου Άνθιμος θα μεταβεί εις Αθήνας το Σάββατον. Ανεκοινώθη ότι εσφαλμένως ανεγράφη ότι ο Κιτίου θα ανεχώρει σήμερον.
 

 

Ο κ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Προχθές το εσπέρας επραγματοποιήθη Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, κατά την οποίαν εξελέγησαν αντιπρόσωποι διά την σύναψιν συλλογικών συμβάσεων οι εξής: Στ. Εγγλέζος, Μ. Σμαλιός, Ι. Άμαλος, Σ. Παπαδογιάννης, Β. Μακρής και Γεώργιος Λαμπριανός. Η συνέλευσις εγένετο παρουσία του γεν. γραμματέως της Ομοσπονδίας Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων κ. Ρέντζη, κατ’ αυτήν δε ομιλήσας ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Εγγλέζος, εξεδήλωσε την ικανοποίησίν του διά την συμπαράστασιν του Κράτους εις τους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ
Πληροφορούμεθα ότι δια της υποβληθείσης ετήσιας εκθέσεως του Γραφείου ευρύσεως εργασίας προς το Υπουργείον εργασίας αναφέρεται ότι επιβάλλεται η ίδρυσις εν Ρόδω Σχολής διά τας θήλεις ανειδικεύτους εργατρίας διά τας ειδικότητας ραπτεργατρίας πιλοποιού, μανταριστρίας, πλεκτρίας, κεντηστρίας, και διαφόρων πλεκτικών ειδών τουριστικού ενδιαφέροντος. 

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Συνήλθε χθες εις Συνεδρίασιν η Νομαρχιακή επιτροπή Λαϊκής Στέγης, η οποία ενέκρινε την χορήγησιν δανείων εις δικαιούχους σεισμοπαθείς της Ρόδου και των κοινοτήτων τα ονόματα των κριθέντων ως δικαιούχων θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

Εξ’ άλλου, διά νεωτέρας ανακοινώσεως, καλούνται οι κριθέντες ως δικαιούχοι διά προγενεστέρων αποφάσεων της Επιτροπής, όπως προσέλθουν το ταχύτερον εις το Γραφείον Νομομηχανικού προς παραλαβήν των εντολών, βάσει των οποίων θα εισπράξουν τα επιδικασθέντα εις αυτούς ποσά. 

ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΗ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Δια κοινοποιηθέντος υπό του Υπουργείου Εσωτερικών εις την Νομαρχίαν Βασιλικού Διατάγματος, μετενωμάσθησαν ο συνοικισμός Μαλτεζάνα του δήμου Αστυπάλαιας εις Ανάληψιν, ο συνοικισμός Καστελλόριζον εις Μεγίστην και ο ομώνυμος Δήμους εις Δήμον Μεγίστης. 

ΔΙΟΡΙΣΘΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου διωρίσθη ιατρός εις το Αγροτικόν ιατρείον Απολλώνων, ο ιατρός και τέως βουλευτής κ. Ζερβάνος.