Οι αρχαιρεσίες για πρόεδρο στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου το 1958

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ καθήκον μου να εκφράσω τον θαυμασμόν μου και τας ευχαριστίας μου εις το προσωπικόν της υπό την υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης Ημών Παιδουπόλεως Καλάθου «Η Θεοτόκος» και τα συγχαρητήριά μου εις τον μικρόν Ιωάννην Κυραννάν του Νικολάου, του οποίου τον πατέρα έσφαξαν οι συμμορίται εκ Καλής της Εδέσσης της Μακεδονίας ετών 14, διότι ευρών την Κυριακήν πρωί έξω της Καλάθου το χρυσούν δακτυλίδιόν μου, το οποίον είχον απολέσει το Σάββατον, μου το παρέδωκε διά της ομαδάρχου της ομάδος του Πολυξένης Πολίτου την 9ην Φεβρουαρίου.

Εις το Ίδρυμα τούτο, αποδεικνύεται ότι διαπλάσσονται και σφυρηλατούνται χαρακτήρες αδαμάντινοι και εκφράζω τους επαίνους μου και προς την ηγεσίαν του αλλά και προς τον μικρόν παίδα εις τον οποίον, παρά πάσαν υλικήν αμοιβήν, αρμόζουν ευχαί όπως όταν ανδρωθή διακριθή ως τίμιος και ευγενών αισθημάτων Έλλην.

Εν Λίνδω τη 10 Φεβρουαρίου 1958
ΙΩΑΝΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ
ΛΙΝΔΟΣ

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΟΡΤΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ
Κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν του Γ.Σ. Άρεως ο Σύλλογος θα διοργανώση εορταστικάς εκδηλώσεις εις την κοινότητα Αρχαγγέλου κατά τας εορτάς της Ενσωματώσεως της 7ης Μαρτίου. Συγκεκριμένως θα λάβη χώραν λαμπαδηφορία από της Ακροπόλεως της Λινδίας Αθηνάς της Λίνδου μέχρις Αρχαγγέλου.

Το φως θα αναφθή διά των ηλιακών ακτίνων και θα μεταφερθή από δεκάδας λαμπαδοφόρους οι οποίοι θα διανύσουν έκαστος ένα αγγλικόν μίλιον (1609 μ.). Ο τελευταίος λαμπαδοφόρος θα φθάση εις την Αρχάγγελον τας εσπερινάς ώρας και θα ανάψη μεγάλην κύλικα.

Μετέπειτα θα λάβουν χώραν χοροί από τας κορασίδας της κοινότητος και τέλος υπό το φως των προβολέων θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου.


ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
Ως εγνώσθη αι αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν νέου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου θα λάβουν χώραν την 23ην Φεβρουαρίου ε.ε. Υποψήφιοι διά την προεδρείαν θα είναι οι κ.κ. Αχ. Κωνσταντινίδης, Ι. Τσαβαρής και σύμβουλοι οι κ.κ. Σ. Σκούρτος, Κ. Φραράκης.

Η ΕΠΟΠΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου συνεκροτήθη η Νέα Εποπτική Επιτροπή της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Ρόδου, και του Ιστορικού Αρχείου Ρόδου, ως εξής:
Πρόεδρος ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων
Μέλη: ο κ. Ν. Χαλιάσος, γενικός επιθεωρητής, ο κ. Ι. Κοντής, έφορος αρχαιοτήτων, ο κ. Χ. Παπαχριστοδούλου, γυμνασιάρχης, ο κ. Εμμ. Καλαμπίχης, με αναπληρωτήν τον καθηγητήν κ. Δ. Κοτζιά.
Γραμματεύς ωρίσθη ο κ. Σταμ. Πινιγής.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΗΡΩΟΝ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Ως ανεκοινώθη προσεχούς εβδομάδος θα αρχίσουν αι εργασίαι διά την ανέγερσιν Ηρώου εις την Κοινότητα Αρχαγγέλου. Ως εγνώσθη το εν λόγω Ηρώον θα ανεγερθή πλησίον του Γυμνασίου της κοινότητος και του Γυμναστηρίου.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Διά προκηρύξεως της η Νέα ΓΣΕΕ τονίζει ότι η ίδρυσίς της υπηγορεύθη από μίαν επείγουσαν συνδικαλιστική ανάγκη: Την ανάγκην της εξυγιάνσεως και ανανεώσεως του συνδικαλιστικού κινήματος της Χώρας.
Εν συνεχεία, καλεί τους εργάτας να συσπειρωθούν γύρω της, δι’ ένα «ανθρωπινώτερο παρόν και μέλλον».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Την πρωίαν χθες ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του Διοικητού Χωροφυλακής κ. Βενιζέλου, επί διαφόρων ζητημάτων τρεχούσης φύσεως.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας).

Κατά το επικείμενον Πάσχα αναμένονται να αφιχθούν εις Κάλυμνον εκατοντάδες Καλυμνίων της εν Αθήναις και Πειραιεί Παροικίας, οι οποίοι θα διέλθουν εις την πατρίδα των τα αγίας ημέρας. Η εκδρομή αύτη θα πραγματοποιηθή διά του ατμοπλοίου «Παντελής» .