Την τρίτη θέση στις εισαγωγές έχει ο λιμένας της Ρόδου

Kοινωνικά
Εκλεκτοί γάμοι

Δημήτριος Αγιακάτσικας - Φωτεινή Σκιαθίτη
Ετέλεσαν τους γάμους των. Θερμά συγχαρητήρια. 
“Η Ροδιακή” 

Θάνατοι 
Κατόπιν μακροχρονίου ανιάτου ασθενείας απέθανεν εις τον Ευαγγελισμόν Αθηνών ο γνωστός Βασίλειος Μιχαηλίδης. 
Θερμά συλλυπητήρια
“Η Ροδιακή”


O Λιμήν της Ρόδου κατέχει την τρίτην θέσιν από πλευράς εισαγωγών εις την χώραν
Ο λιμήν της Ρόδου κατέχει την τρίτην θέσιν μεταξύ των ελληνικών λιμένων, από απόψεως κινήσεως εισαγωγών. Προηγούνται αυτού, ο λιμήν του Πειραιώς και ο λιμήν της Θεσσαλονίκης. 

Η οικονομική εφορία θα είναι ανοικτή  συνεχώς δια το κοινόν
Ως ανεκοινώθη, από της χθες και μέχρι της 28ης τρέχοντος, αι οικονομικαί εφορίαι θα είναι συνεχώς ανοικταί διά το κοινόν, καθ’ όλας τας εργασίμους ώρας. Το μέτρον ελήφθη υπό του Υπουργείου Οικονομικών, διά την διευκόλυνσιν των πολιτών εις την κατάθεσιν των δηλώσεών των και διά την εν γένει εξυπηρέτησιν  εις την εκπλήρωσιν των φορολογικών υποχρεώσεων. 

Το υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ” έφυγε χωρίς να αποβιβάση περιηγητάς
Από της πρωΐας χθες παρετηρήθη επιδείνωσις του καιρού, ισχυροί δε νότιοι άνεμοι, έπνεον συνεχώς. Λόγω της κακοκαιρίας το καταπλεύσαν Βρεττανικόν υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ”, του οποίου επέβαινον 500 περιηγηταί, δεν παρέμεινεν εις τα Ροδιακά ύδατα, αλλ’ απέπλευσεν αμέσως, ενώ ήτο δυνατόν να προσεγγίση εις τον υπήνεμον όρμον Τριαντών, ως έπραξε και το ιταλικόν ατμόπλοιον “Καμπιτόλιο”. Αξιοσημείωτον είναι το γεγονός, ότι και δύο φοράς κατά το παρελθόν, το υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ” έφθασε και ανεχώρησεν αμέσως εκ Ρόδου, λόγω της κακοκαιρίας, μη προσεγγίσαν εις τον πλησίον υπήνεμον όρμον. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΚΟΠΙΜΩΣ;
Σημειωτέον ότι από της 6.30 πρωϊνής αι Λιμενικαί και άλλαι υπηρεσίαι ανέμενον το πλοίον, παρά το γεγονός δε ότι διά 2 σημάτων εκλήθη ο πλοίαρχος να προσεγγίση εις Ψαροπούλαν, όπου ήτο δυνατή η προσέγγισις το πλοίον έμεινεν εις τα ανοικτά διαγράφον κύκλους και ανεχώρησεν ενωρίς. 

Το βούλευμα διά τον Παπαεμμανουήλ εντός του μηνός
Αθήναι, 20 
Το Συμβούλιον Πλημμελειοδικών Αθηνών εδέχθη τον βουλευτήν Σ. Παπαεμμανουήλ ο οποίος υπέβαλε σχετικήν αίτησιν, προκειμένου ούτος να παράσχη ωρισμένας διευκρινίσεις επί της υποθέσεως διά την οποίαν κατηγορείται. 
Κατά παρασχεθείσας αρμοδίως πληροφορίας, το Συμβούλιον Πλημμελειοδικών θα εκδώση το βούλευμά του μέχρι τέλους του τρέχοντος μηνός. 

Δεν θα έλθει εις Ρόδον η Γυμν. Ακαδημία
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών η Γυμναστική Ακαδημία ανεκοίνωσεν ότι διά τεχνικούς λόγους δεν θα μετάσχη των εορταστικών εκδηλώσεων της 7ης Μαρτίου επί τη συμπληρώσει δεκαετίας από της Απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου.