Βρέθηκαν στην Κρεμαστή οι πρόγονοι της μικρής Βέρας Δημητρόβνας από την Βουλγαρία

ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΙΠΑΣ ΝΗΣΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Κατά πληφορίας εξ Αθηνών κατόπιν επεμβάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, ερρυθμίσθη το θέμα της διά των ατμοπλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων εκ Πειραιώς, προοριζομένων διά τας νήσους Λέρον, Κάλυμνον και Κω. Σχετικαί ενέργειαι εκ Ρόδου είχαν γίνει παρά του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρη, κατόπιν καταγγελιών εμπόρων των νήσων, οι οποίοι διεμαρτυρήθησαν ότι υπό των υπευθύνων των πλοίων εξεδηλούτο ενδιαφέρον μόνον διά μεταφοράς προς Ρόδον. Ήδη το πρώτον φορτίον μετεφέρθη εις Λέρον. 

ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ  ΜΙΚΡΑΣ ΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΒΝΑΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
Δι’ επιστολής του ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καραγκιόζης προς όλας τας κοινότητας της Ρόδου, ανέφερεν ότι κατά την εις Βουλγαρία πρόσφατον περιοδείαν του, μία μικρά, ονόματι Βέρα Δημητρόβνα τον παρεκάλεσε να ζητήσει πληροφορίας διά τους προγόνους και συγγενείς της, οι οποίοι, ως είπεν, διαμένουν εις Ρόδον. Ο κ. Καραγκιόζης παρεκάλει όπως, εφ’ όσον υπάρχουν πρόσωπα εις Ρόδον, που γνωρίζουν τους Βασίλειον Αριστείδην, Ζαντόμνια Αριστείδου, Καθολική, Θεόφιλον, Αριάδνην και Σταματίαν Αριστείδου, συγγενείς της μικράς Βέρας, σπεύσουν και γνωστοποιήσουν τούτο εις αυτόν. Η Νομαρχία, διέταξε παραλλήλως την Διοίκησιν Χωροφυλακής να ερευνήσει και αναφέρει σχετικώς. Ως εγνώσθη, οι οικείοι της μικράς Βέρας, ανευρέθησαν εις Κρεμαστήν και μερικοί εξ’ αυτών έχουν μεταναστεύσει εις Αμερικήν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Δι’ εκτάκτου αεροπλάνου αφίκοντο εις την Ρόδον ο κ. Νικολόπουλος ιδιοκτήτης αθηναϊκής εφημερίδος, ο μηχανικός κ. Στάικος και ο κ. Ιωάννης Κανάρογλου άπαντες μέλη της εθνικής επιτροπής Αγώνων της Ελληνικής Λέσχης περιηγήσεων και Αυτοκινήτων, προκειμένου να καθορίσουν την διαδρομήν την οποίαν θα ακολουθήσουν τα αυτοκίνητα κατά τον διεθνή αγώνα ταχύτητος αυτοκινήτων, ο οποίος θα διεξαχθεί εις Ρόδον εντός του 1958. Ο αγών αυτός ο οποίος θα διεξαχθεί κατά το θέρος θεωρείται ως ο σπουδαιότερος των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΟΙΚΟΣ  ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΑΣ
Ανεκοινώθη ότι κατά τον διεξαχθέντα χθες έρανον υπέρ Προικοδοτήσεως Απόρων Κορασίδων, εκ 17 τομέων της πόλεως Ρόδου συνεκεντρώθη ποσόν 33.000 δραχμών. Υπολογίζεται ότι κατά τας εορτάς της επετείου της Ενσωματώσεως θα απονεμηθούν υπό της Αυτού μεγαλειότητος του Βασιλέως, άνω των 200 βιβλιαρίων προικοδοτήσεως εις απόρους κορασίδας. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Καθ’ α μας ανεκοίνωσεν ο πρόεδρος της Εφορίας σταδίου κ. Ν. Φώκιαλης, το νεοδιορισθέν συμβούλιον, πρόκειται ν’ αντιμετωπίσει την εκτέλεσιν των έργων συγχρονισμού του Σταδίου με γοργόν ρυθμόν.

Αι πρώται μέριμναι είναι η αξιοποίησις του μεγάλου χώρου του βοηθητικού Σταδίου, η εγκατάστασις οργάνων σουηδικής γυμναστικής και η επισκευή των βομβοπλήκτων οικημάτων αυτού. Τα έργα ταύτα ήδη ήρχισαν εκτελούμενα. Συνεχίζων ο κ. Πρόεδρος της Εφορίας, μας διαβεβαίωσεν ότι εκ των αμέσως εκτελεσθησομένων έργων θα είναι η πλάτυνσις του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου και η προέκτασις της εξέδρας προς ανατολάς ως προβλέπεται υπό του αρχικού σχεδίου.

Τα έργα ταύτα προϋποθέτουν δαπάνην 230.000 δρχ. το ποσόν δε τούτο είναι εξησφαλισμένον ήδη.