Όταν ένας γαμπρός εγκατέλειπε τη νύφη γιατί του χρωστούσαν... προίκα

ΚΟΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

Γαμβρός εγκατέλειψε την νύμφην επειδή του χρωστούσαν προίκα - Όταν εξευρέθη το ποσόν, επέστρεψε


ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 22.- (του ανταποκριτού μας). Κωμικοτραγικόν γεγονός έλαβε χώραν την παρελθούσαν εβδομάδα εις τον ιερόν ναόν-Υπαπαντής.

Ενώ το ζεύγος μελλονύμφων εισήλθεν εις την εκκλησίαν και ενώ επρόκειτο να αρχίση η τελετή του γάμου, ο γαμβρός ενεθυμήθη ότι υπελείποντο 300 δρχ. δια να συμπληρωθή η προίκα και εθεώρησε σκόπιμον να... λιποτακτήση, αφήνων την νύμφην να ολοφύρεται εκ της απροόπτου εξελίξεως.
Κατεχόμενοι εξ αγωνίας οι οικείοι της νύφης έσπευσαν και εξεεύρον ευκόλως το απαιτηθέν ποσόν. 

Ο γαμβρός τότε, επέστρεψεν εις την θέσιν του και ετελέσθησαν οι γάμοι.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Προχθές οι κάτοικοι της πόλεως εώρτασαν την Καθαράν Δευτέραν, πρώτην ημέραν της Σαρακοστής προς το Πάσχα. Σχολεία, γραφεία και καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

Πλήθος κατοίκων της πόλεως εξέδραμεν εις τας πλησίον εξοχικάς τοποθεσίας και εις το πάρκο Ροδίνι, όπου παρέμεινον από της πρωΐας μέχρι των τελευταίων απογευματινών ωρών. Επίσης επραγματοποιήθη προχθές η εκδρομή του Φυσιολατρικού Ομίλου εις τον Προφήτην Ηλίαν με συμμετοχήν εκατοντάδων Ροδίων.

ΔΩΡΕΑ
Η Εκκλ. Επιτροπή του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών Λάρδου ευχαριστεί θερμώς τον εκ Γενναδίου εν Αμερική διαμένοντα κ. Ιωάννην Γεννάδιον, ο οποίος ευηρεστήθη να αποστείλη δωρεάν του εκ 50 δολλ. δια την κατασκευήν της σιδηράς θύρας της Ι. Μονής Υψενής.
Εν Λάρδω τη 25-2-58
 


ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ 750 ΚΥΨΕΛΑΙ
Δι’ αποφάσεως της Διοικήσεως της ΑΤΕ αποστέλλοντια 750 κυψέλαι τοπικής προελεύσεως, προς διάθεσιν εις τους μελισσοκόμους της Δωδεκανήσου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Χθες το απόγευμα ανεχώρησεν αεροπορικώς επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης.
Ο κ. Υπουργός κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του εδέχθη Επιτροπάς και πολίτας εις το Λιμεναρχείον και εξήτασε διάφορα αιτήματα αυτών. Επίσης ο κ. Υπουργός συνειργάσθη μετά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΔΙΕΤΕΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ 4.000.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού κοινοποιηθείσης εις την Νομαρχίαν, ενεκρίθη η χορήγησις εκ των κονδυλίων Δημοσίων Επενδύσεων 1958 πιστώσεως 4.000.000 δραχμών δι’ εκτέλεσιν μικρών Κοινωφελών Εργων εις Δωδεκάνησον.
Επίσης ενεκρίθη η χορήγησις πιστώσεως 150.000 δραχμών δια μελέτας τοπικών έργων και πιστώσεως 48.000 δραχμών δια κατασκευήν σχολικών θρανίων.

ΤΗΝ 12ην ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΟΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, την 12ην Μαρτίου ημέραν Τετάρτην και ώραν 10ην πρωινήν, ενώπιον της συσταθείσης δι’ αποφάσεως του κ. Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Επιτροπής, θα διενεργηθή εις τον Πειραιά μειοδοτικός διαγωνισμός, δια τη μίσθωσιν των αγόνων θαλασσίων συγκοινωνιακών γραμμών δια το έτος 1958.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσοτέρας πληροφορίας παρά του Τμήματος Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμεναρχείου Ρόδου.