Άνω των 300 κορασίδων της Ρόδου θα λάβουν βιβλιάρια προικοδοτήσεων

O ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, η τελετή καταθέσεως του θεμελίου λίθου του νέου έργου κατασκευής λιμενοβραχίονος, θα πραγματοποιηθή κατά τας αρχάς Μαρτίου, επ’ ευκαιρία των εορτών της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου με την Πατρίδα. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, άπαντα τα απαιτούμενα μηχανήματα και υλικά διά την κατασκευήν του έργου έχουν συγκεντρωθή εις Κάρπαθον, υπό των εργοληπτών δε συνεκροτήθησαν ήδη από τούδε και τα συνεργεία τα οποία θα εκτελέσουν τα έργα.

ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ  ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
Υπό της Τοπικής Επιτροπής Προικοδοτήσεως Απόρων Κορασίδων ανεκοινώθη ότι, μέχρι της σήμερον, συνελέγη ποσόν αρκετόν, διά την προικοδότησιν 300 απόρων κορασίδων. Εξ άλλου, υπολείπονται εισέτι αι προσφοραί της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου και των κοινοτήτων της Ρόδου.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλύμνου κατηρτίσθη ο απολογισμός εσόδων και εξόδων του 1957, του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Καλύμνου. Τα έσοδα εξ εισφορών εκ του εξωτερικού ανήλθονηξ εις 61.132 δραχμάς και εκ του εσωτερικού εις 59.317 δραχμάς. Το σύνολον των εσόδων ανήλθεν εις 121.049 δραχμάς. Εξ άλλου, τα έξοδα ανήλθον εις 111.486 δραχμάς. 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δι’ εγκριθέντος Νομοθετικού διατάγματος παρέχεται προστασία προς τους πληττομένους εκ του εξηλεκτρισμού μηχανικούς και μηχανοδηγούς. Σχετικώς η πανελλήνιος ένωσις μηχανικών βιομηχανικών εργοστασίων, απέστειλεν προς τον πρόεδρον κ. Καραμανλήν ευχαριστήριον τηλεγράφημα, διά του οποίου εκφράζεται η ευγνωμοσύνη χιλίων και πλέον μελών της, διά την χάρις εις το προσωπικόν ενδιαφέρον του κ. Πρωθυπουργού έγκρισιν του διατάγματος.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ
Δι’ εγκυκλίου του ο σύνδεσμος εφέδρων Νομού Δωδεκανήσου κοινοποιηθείσης προς άπαντας τους δήμους και τας κοινότητας, καλεί μέσω αυτών τους εφέδρους του νομού όπως μετάσχουν του εορτασμού της δεκαετηρίδος από της Ενσωματώσεως και δηλώσουν τούτο εγκαίρως.

ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ  ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Κατά τας εορτάς της Ενσωματώσεως, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα εκπροσωπηθή υπό του Γενικού Εφόρου κ. Δημητρίου Αλεξάτου, του υποναυάρχου κ. Μουτσούλα, αναπληρωτού Γενικού Εφόρου και του εφόρου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικολάου. Εξ άλλου κατά τας εορτάς, θα ευρίσκονται εις Ρόδον προσκοπικαί αντιπροσωπείαι εκ της πρωτευούσης, της Θεσσαλονίκης, των Κυκλάδων, της Σάμου, της Αχαΐας και ομάδες εξ όλων των νήσων της Δωδεκανήσου. Κατά την διάρκειαν των εορτών, θα πραγματοποιηθή και η τελετή των εγκαινίων του προσκοπικού χωρίου «Πεταλούδες» Καλαμώνος.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΥΜΗΣ ΠΡΟΣΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ
Δι’ εγγράφου του το Σωματείον Λεμβούχων, φορτοεκφορτωτών και αχθοφόρων Σύμης προς το Νέον Εργατικόν Κέντρον, γνωστοποιεί ότι η Γενική Συνέλευσις αυτού απεφάσισε την προσχώρησίν του εις την δύναμιν του Νέου Εργατικού Κέντρου. Αντιπρόσωποι ωρίσθησαν οι Νικόλαος Χατζηπέτρος και Μιχαήλ Σκάρος.