Παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή οι εορτασμοί της 7ης Μαρτίου 1958

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ. Ε. ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ

ΘΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 3.
Ο Αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα αφιχθή εις Ρόδον την προσεχή Παρασκευήν, μετά του κ. Κωτιάδη, δια να παραστή εις τας εορτάς της δεκαετηρίδος από της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Πατρίδος. Οι κ.κ. Καραμανλής και Κωτιάδης, θα αναχωρήσουν εκ Πειραιώς δια του ατμοπλοίου της γραμμής την Πέμπτην, δια να έλθουν εις Ρόδον όπου θα συνεορτάσουν μετά του Δωδεκανησιακού λαού, την ιστορικήν επέτειον της Ενώσεως.

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ως εγνώσθη τα πολεμικά του Βασιλικού Ναυτικού θα αρχίσουν καταπλέοντα εις Ρόδον δια τας Εορτάς Ενσωματώσεως από της αύριον.

ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Δήμου Ροδίων εγένοντο αι κατάλληλοι διευθετήσεις και διαπραγματεύσεις δια την κινηματογράφησιν των εορτών της 10ετηρίδος της Ενσωματώσεως.
Η κινηματογράφησις θα πραγματοποιηθή δι’ εγχρώμου φίλμ.


ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΕΞΑΔΥΜΑ...
Το μεσονύκτιον του παρελθόντος Σαββάτου υπό μιας αιγός εγεννήθησαν... εξάδυμα εις οικίαν της οδού Ιεροκλέους. Η αιξ ανήκει εις την Ειρήνην Μανιά, εκ των εξαδύμων δε επέζησαν τα 3.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της περιφερειακής εφορίας προσκόπων άπαντες οι πρόσκοποι εκ της Ηπειρωτικής Ελλάδος οίτινες θα αφιχθούν δια τας εορτάς της Ενσωματώσεως θα φιλοξενηθούν εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων μετέβη εις Αφάντου και επεθεώρησε τας εκεί εκτελουμένας εργασίας επισκευής του παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου.
Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης επεσκέφθη το ταπητουργείον Αφάντου, όπου μετ’ ενδιαφέροντος εξήτασε τον τρόπον λειτουργίας της Βιοτεχνίας.

ΔΙ’ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ ΛΑΡΔΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν τα πρακτικά της δημοπρασίας δια την ανάδειξιν εργολάβου, προς κατασκευήν προστατευτικών τοίχων του χειμάρρου Φονηά Λάρδου. Η δαπάνη δια το εν λόγω έργον υπελογίσθη εις 100.000 δραχμάς.

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΛΙΑΣΟΥ
Παρουσία πλήθους κόσμου εδόθη χθες το απόγευμα η προαγγελθείσα διάλεξις εις το Δημοτικόν Θέατρον, η οποία είχεν οργανωθή υπό της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Ρόδου. Ο ομιλητής κ. Νικόλαος Χαλιάσος, Γενικός επιθεωρητής Μέσης εκπαιδεύσεως ανέπτυξε το θέμα: Πενθερά, γαμβρός και νύφη.

ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΡ. ΜΠΡΑΟΥΝ
Ν. ΥΟΡΚΗ, 3.
Εις τηλεοπτικήν συνέντευξίν του ο επιφανής Αμερικανός επιστήμων εις τον τομέα των ροκεττών δρ. Μπράουν εδήλωσε ότι εντός των πέντε προσεχών ετών θα καταστή δυνατή η αποστολή ανθρώπου εις το διάστημα.
Ο δρ. Μπράουν όστις κατεσκεύασε τον πρώτον Αμερικανικόν τεχνικόν δορυφόρον προσέθεσεν ότι προ του τέλους του προσεχούς Απριλίου θα εκτοξευθή και δεύτερος δορυφόρος όστις θα είναι εφοδιασμένος με τελειοτέρας συσκευάς.
Ο Σοβιετικός επιστήμων κ. Μπαραβάσερς όστις ομού μετ’ άλλων συναδέλφων του διεξάγει μελέτας επί των κλιματολογικών συνθηκών εις άλλους πλανήτας εδήλωσεν ότι εδόθη διαταγή δια την κατασκευήν νέου ισχυροτάτου τηλεσκοπίου προς παρακολούθησιν των διαστημοπλοίων τα οποία πρόκειται να κατασκευασθούν.