Με το πλοίο «Πολεμιστής» στη Ρόδο η βασιλική οικογένεια για την 7η Μαρτίου 1958

ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Β/Π “ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ” ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 
ΦΘΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΑΘΗΝΑΙ, 5
Την πρωίαν της Παρασκευής δια του αντιτορπιλλικού “Θεμιστοκλής”, θα φθάσουν εις Ρόδον εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως και άλλοι επίσημοι.

Οι Βασιλείς συνοδευόμενοι υπό του Διαδόχου και της πριγκηπίσσης Σοφίας επιβαίνοντες του “Πολεμιστού” θα φθάσουν εις Ρόδον την 10.30 πρωινήν της ιδίας ημέρας.

ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα υπό της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχίας πρόκειται να γίνη εισήγησις, μετά την έγκρισιν του δημοτικού προϋπολογισμού, δια την παράτασιν λειτουργίας του συνεργείου καταρτίσεως του δημοτολογίου του Δήμου Ρόδου, επί εν εισέτι εξάμηνον προς τον σκοπόν προωθήσεως της εργασίας ταύτης.
Ομοία εισήγησις δι’ εξάμηνον παράτασιν πρόκειται να γίνη και δια το συνεργείον βεβαιωτών εσόδων του Δήμου Ρόδου, λόγω μεταβολής του μέχρι τούδε ισχύσαντος συστήματος βεβαιώσεως των τελών καθαριότητος. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 1958 του Δήμου Ρόδου, έχει κατατεθεί από δεκαημέρου εις την Νομαρχίαν εντός των ημερών δε θα εγκριθή.

ΝΕΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ
Χθες το εσπέρας 32 υποδηματοποιοί συνήλθον και απεφάσισαν την ίδρυσιν Σωματείου Μικροκαταστηματαρχών Ρόδου και περιχώρων. Τετραμελής Επιτροπή εκ των Σ. Μαυρίκου, Ι. Φραγγούλη, Ι. Νίττη και Μ. Αργύρη θα συντάξη και θα προωθήση το καταστατικόν.
Οι 32 παρητήθησαν του άλλου Σωματείου.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ “ΑΡΙΑΔΝΗ” ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΚΤΑΚΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα εντός του 1958 το Γερμανικόν ατμόπλοιον “Αριάδνη” θα εκτελέση 8 κρουαζιέρας εις το Αιγαίον και την Ρόδον. Το “Αριάδνη” είναι ταχύτητος 19 μιλίων, δύναται να μεταφέρη 300 επιβάτας, όλαι αι καμπίναι έχουν ιδιαίτερον λουτρόν ή ντους, διαθέτει δύο τραπεζαρίας, καπνιστήριον, μπαρ, δύο σαλόνια, βεράντα, αίθουσα χορού και πισίνα. Γνωστό Γερμανός Καλλιτέχνης έχει παραστήσει δια μωσαϊκού τον μύθον της Αριάδνης και του Θησέως. Ολο το πλοίον είναι Αιρ Κονάσιον.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΟΜΙΛΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον όμιλοι νεανίδων εκ Κω, Καλύμνου και Πάτμου, οι οποίοι αποτελούν χορευτικά συγκροτήματα. Οι εν λόγω όμιλοι θα εμφανισθούν εις Δωδεκανησιακούς χορούς εις την προ του Δημαρχείου πλατείαν το εσπέρας του Σαββάτου.

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Ως εγνώσθη προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την ανάδειξιν μειοδότου, προς εκτέλεσιν του έργου κατασκευής υδατοδεξαμενής εις την κοινότητα Αρχαγγέλου. Το έργον προϋπελογίσθη εις 125.000 δραχμάς.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ  ΕΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες απέπλευσεν εκ του λιμένος μας το Τουρκικόν Μότορσιπ “Σόνκεν” δια Σμύρνην.
Τούτο κατέπλευσεν αναγκαστικώς εις Ρόδον την 2αν Μαρτίου ένεκα της σφοδράς θαλασσοταραχής.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου της Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου άπαντες οι προϊστάμενοι των Κρατικών Υπηρεσιών σήμερον την πρωίαν θα ομιλήσουν εις τους υπαλλήλους των επί τη επετείω της Απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου.