Κατάσχεση ακινήτων  για μόλις 500 +1 ευρώ

Γράφει η Χρυσάνθη Ελευθεριάδη-Ροδίτη
Φοροτεχνικός

Πλειστηριασμοί ακόμα και για χρέη προς το δημόσιο άνω των 500 ευρώ , θα εφαρμόζονται σε βάρος των οφειλετών που δεν έχουν κάνει σχετική ρύθμιση από την 1η Μαΐου 2018.

Στο στόχαστρο του δημοσίου έχει μπει ακόμη και η πρώτη κατοικία των οφειλετών. Για να μπορέσει ο οφειλέτης να “παγώσει” τον πλειστηριασμό, θα πρέπει να αποδείξει ότι το ακίνητο καλύπτει τις βασικές ανάγκες στέγασης της οικογένειάς του (εγκύκλιος 1055/2010) και ότι αυτό αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών θα δημοσιεύεται ηλεκτρονικά και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς θα έχουν μόνο πιστοποιημένοι χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eauction.gr

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του πιστοποιημένου χρήστη είναι η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής καθώς και η καταβολή της απαραίτητης εγγύησης, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. Η απαγόρευση διενέργειας του πλειστηριασμού από 1η έως 31η Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1017/01-02-2018 συνοπτικά, οι κυριότερες μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις σχετικές μεταβατικές διατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

• Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕΔΕ διενεργούμενων πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστική διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από 1.5.2018

• Εναρμόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα πρότυπα του ΚΠολΔ

• Θέσπιση ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο και μεταβολή / εναρμόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων)

• Θέσπιση ελάχιστου / υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων)

• Θέσπιση ειδικής προθεσμίας κατάθεσης εκπλειστηριάσματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα

• Μεταβολή του χρόνου αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό (κινητών και ακινήτων)

• Επαναπροσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών (ακινήτων) που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και καθορισμός αυτής βάσει της εμπορικής αξίας τους. Εναρμόνιση με τα ισχύοντα περί εκτίμησης της αξίας και καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018

• Διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης αναγγελίας του Δημοσίου το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες από τον πλειστηριασμό

• Εναρμόνιση των διατάξεων του ΚΕΔΕ περί κατάταξης απαιτήσεων του Δημοσίου με τις σχετικές νομοθετικές μεταβολές στον ΚΠολΔ και τον Πτωχευτικό Κώδικα

-  Μετά τα παραπάνω επισημαίνεται ότι :
α) οι νέες διατάξεις περί διενέργειας του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα αφορούν κατά κύριο λόγο ενέργειες του υπαλλήλου του πλειστηριασμού (στο πλαίσιο της προδικασίας και κύριας διαδικασίας αυτού). Για το λόγο αυτό και ο ισχύων τρόπος άσκησης αναγγελίας των απαιτήσεων του Δημοσίου δεν μεταβάλλεται και σε κάθε περίπτωση δεν διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα (ανεξαρτήτως του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού),

β) σύμφωνα με το άρθρο 6 της της από 30.5.2017 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Διαφάνειας, δεν προβλέπεται η πιστοποίηση του επισπεύδοντα δανειστή ως χρήστη των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. και ως εκ τούτου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται ως «επισκέπτες» να ενημερώνονται για τη διενέργεια του πλειστηριασμού, δίχως ειδικές διαδικασίες εγγραφής,

γ) στον πλειστηριασμό που επισπεύδεται από τη Φορολογική Διοίκηση και διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και στην περίπτωση του πλειστηριασμού με φυσικό τρόπο, επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού σε κάθε περίπτωση ματαίωσης ή αναστολής αυτού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναστολή διενέργειας αυτού μετά από δικαστική απόφαση κ.λπ.).

Μεταβατικές διατάξεις:
1) Προβλέπεται ρητά επίσης ότι οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από την 1.5.2018 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού και ως εκ τούτου συνάγεται ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου, ήτοι από την 17.1.2018 και μέχρι την 30.4.2018, είναι δυνατή η διενέργεια πλειστηριασμού και με ηλεκτρονικά μέσα (εκτός δηλ. της δυνατότητας διενέργειας του πλειστηριασμού με φυσικό τρόπο).

2) Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 30.4.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία (κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.), ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας υποχρεούται στη γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού.

Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται νέα περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, στην οποία γίνεται μνεία του εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού, καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.

Η απαγόρευση διενέργειας του πλειστηριασμού από 1η έως 31η Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
Σε περίπτωση πάντως που τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ' επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων.

Εάν ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου, και, αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από αυτές, τότε επιλέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.