ΟΙ Βασιλείς απένειμαν 460 βιβλιάρια προικοδοτήσεως στη Ρόδο

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΠΕΝΕΙΜΟΝ ΧΘΕΣ 460 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
Χθες την πρωίαν οι Βασιλείς απένειμον 460 βιβλιάρια προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων, εις ισαρίθμους μητέρας κορασίδων. Η απονομή των βιβλιαρίων εγένετο εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου, πλήθη δε κόσμου ευρισκόμενα εκεί από της 8ης πρωινής επεφύλαξαν  ενθουσιώδη υποδοχήν εις τους Βασιλείς. Προ της ενάρξεως της απονομής ωμίλησεν ο κ. Κανελλάκης, αναπτύξας τον σκοπόν της προσπαθείας προς προικοδότησιν απόρων κορασίδων. Ακολούθως ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων προσεφώνησε τους Βασιλείς, τονίσας ότι η προσπάθεια των προικοδοτήσεων εις Ρόδον εύρεν ανταπόκρισιν και ενδιαφέρον εκ μέρους του λαού. Ακολούθως ήρχισεν η απονομή των βιβλιαρίων, εκάστη δε μητέρα, λαμβάνουσα το βιβλιάριον προικοδοτήσεως της κορασίδος της, ηυχαρίστει και ησπάζετο την χείρα της Βασιλίσσης. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Tην 10.30 πρωινήν χθες παρουσία των Βασιλέων εγένοντο τα αποκαλυπτήρια των δύο αναμνηστικών πλακών, επί των οποίων αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων κατά διαφόρους, εποχάς υπέρ της Ελευθερίας. Επίσης εγένοντο τα αποκαλυπτήρια δύο χαλκίνων πλακών φερουσών αναγλύφους τας μορφάς του Βασιλέως Παύλου και του αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου του Β! 
Εις την εν λόγω τελετήν, η οποία εγένετο εις το Δημαρχείον, παρέστησαν οι συνοδεύοντες τους Βασιλείς επίσημοι, οι προσκεκλημένοι εις τας εορτάς της επετείου της Ενσωματώσεως, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθη κόσμου, τα οποία επευφήμησαν ενθουσιωδώς τους Βασιλείς.
Εν σχέσει προς το σκοπόν, διά τον οποίο ενετοιχίσθησαν αι αναμνηστικαί πλάκες ωμίλησε δι’ ολίγων ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, όστις απέτισε φόρον τιμής προς τους πεσόντας διά την Δωδεκανησιακήν Ελευθερίαν και εις τους αγώνας του Έθνους. 

ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΟ “ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ”
Σήμερον την 10.30 πρωινήν θα τελεσθούν υπό του Βασιλέως τα εγκαίνια του Προσκοπικού Χωρίου “Πεταλούδες” Καλαμώνος. Από της πρωίας θα ευρίσκονται εις Καλαμώνα όλα τα προσκοπικά τμήματα της Περιφέρειας οι βαθμοφόροι, οι αντιπρόσωποι διαφόρων προσκοπικών Περιφερειών της χώρας, εκπρόσωποι της Γενικής Εφορίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Σοφιανός, ο Γενικός Έφορος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Σοφιανός, ο Γενικός Έφορος κ. Αλεξάτος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Μετά τα εγκαίνια του Χωρίου διά το οποίον διετέθησαν αξιόλογοι πιστώσεις παρά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, θα δοθεί δεξίωσις. 

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Tην 2.30 μεταμεσημβρινήν σήμερον, αναχωρούν αεροπορικώς επιστρέφοντες εις Αθήνας οι Υπουγοί Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Παρασκευόπουλος και Γεωργίας κ. Φραγκίστας, οι οποίοι ως γνωστόν, εξεπροσώπησαν την Κυβέρνησιν κατά τας εορτάς επί τη Δεκάτη, επετείω της Ενσωματώσεως εις Ρόδον.