Οι βασιλείς εγκαινίασαν το προσκοπικό χωριό «Πεταλούδες» στον Καλαμώνα

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΟ “ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ”
Προχθές την 11ην προμεσημβρινήν οι Βασιλείς ενεκαινίασαν το Προσκοπικό Χωριό “Πεταλούδες” Καλαμώνος. Από της πρωΐας είχον συγκεντρωθή πέριξ της κεντρικής πλατείας του χωρίου πρόσκοποι και λυκόπουλα εξ όλης της περιφερείας και χωρικοί εκ των πέριξ χωρίων.

Αμα τη αφίξει των οι Βασιλείς εγένοντο αντικείμενον ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Μετά σύντομον επίσκεψιν εις την εκκλησίαν του Χωρίου, οι Βασιλείς και η Πριγκήπισσα Σοφία έφθασαν εις την κεντρικήν πλατείαν, όπου τους προσεφώνησεν ο Διευθυντής της Νομαρχίας και πρόεδρος της Επιτροπής του χωριού κ. Βόνδας ο οποίος καταλήγων παρεκάλεσε τον Άνακτα να αποκόψη την κυανόλευκον ταινίαν και να εγκαινιάση το χωρίον.

Εν συνεχεία ωμίλησεν εις πρόσκοπος, ευχαριστήσας τους Βασιλείς δια το υπέρ του Προσκοπισμού ενδιαφέρον Αυτών, ακολούθως δε, ο Γενικός Εφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Αλεξάτος, ανέπτυξε την σημασίαν που θα έχη το Προσκοπικό Χωριό δια τους προσκόπους ολοκλήρου της Ελλάδος τονίσας ότι το χωριό “Πεταλούδες” είναι το σημαντικώτερον απόκτημα του Σώματος Προσκόπων, εις τον τομέα των μονίμων εγκαταστάσεων, από της εποχής της ιδρύσεως του Σώματος.

Μετά ταύτα ο Βασιλεύς απέκοψε την ταινίαν και απεκάλυψε αναμνηστικήν πλάκα, εις την οποίαν αναγράφεται ότι το Χωριό ενεκαινιάσθη υπό του Βασιλέως. Εν συνεχεία οι Βασιλείς και η Πριγκήπισσα Σοφία, περιήλθον τας διαφόρους αιθούσας του Χωρίου πληροφορηθέντες λεπτομερώς περί των δυνατοτήτων του.

Εις την τελετήν των εγκαινίων το Προσκοπικού Χωριού παρέστησαν επίσης ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο τέως Υπουργός κ. Κωτιάδης, τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής και του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Σοφιανός, ο Γενικός Εφορος κ. Αλεξάτος, βαθμοφόροι του Σώματος και πλήθη επισκεπτών.

ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Προχθές την 1.30 μεταμεσημβρινήν, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, ετελέσθησαν εις το Παρεκκλήσιον του Δημαρχιακού Μεγάρου οι γάμοι 5 νεανίδων, τας οποίας επροικοδότησεν ο Δήμος Ρόδου. Εις την τελετήν παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, πλήθη κόσμου, η Φιλαρμονική δε του Δήμου επαιάνισε διάφορα εμβατήρια.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
Χθες το απόγευμα το αεροπλάνον της Ολυμπιακής Αεροπορίας της γραμμής Αθηνών-Ρόδου ηναγκάσθη να διακόψη το δρομολόγιόν του ότε ευρίσκετο υπεράνω της νήσου Κω και να επιστρέψη εις Αθήνας λόγω του πνέοντος ισχυρού ανέμου.

ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ
Κατά νεωτέρας πληροφορίας εκ της εν Ελλάδι Υπηρεσίας των Ανθρακωρυχείων Βελγίου λόγω συναγωνισμού των προϊόντων των ανθρακωρυχείων θα παρέλθη αρκετόν χρονικόν διάστημα δια την προώθησιν ανθρακωρύχων εις τα ανθρακωρυχεία Βελγίου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπό του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας απεστάλησαν εις το ενταύθα Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας αι εξής ποσότητες, γάλακτος, τυρού και αλεύρου δια τα κάτωθι ιδρύματα.
α) Νοσοκομείον Ρόδου σάκκοι αλεύρου 77, βαρελάκια γάλακτος 5, χαρτοκιβώτια τυρού 216.
β) Σανατόριον Ρόδου με την ανωτέρω σειράν 72, 3, 54.
γ) Ορφανοτροφείον Αρρένων 72, 3, 102.
δ) Ορφανοτροφείον Θηλέων 144, 4, 204.
ε) Οίκος Ευγηρίας Ρόδου 18, 1, 54.
ζ) Πρεβεντόριον Ρόδου 77, 3, 108.
η) Οίκος Κολυμπίων 41, 3, 144.
θ) ΠΙΚΠΑ 30, 3, 84 και ι) Ειδική εστία του ΠΙΚΠΑ της νήσου Πάτμου 30, -72.
Σύνολον σάκκοι αλεύρου 567, βαρελάκια γάλακτος 25 και χαρτοκιβώτια τυρού 1088.