Δεν θα πολιτευθεί ο Δήμαρχος Σύμης ιατρός κ. Νικητιάδης

ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΛΙΤΕΥΘΗ Ο κ. ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΗ, 13 (του ανταποκριτού μας).- Η δημοσιευθείσα εις Αθηναϊκάς εφημερίδας είδησις ότι δήθεν ο Δήμαρχος Σύμης ιατρός κ. Νικητιάδης διεκδικεί την 5ην θέσιν υποψηφίου βουλευτού του Κόμματος των Φιλελευθέρων εις τον συνδυασμόν Δωδεκανήσου διεψεύσθη υπό του ιδίου κατηγορηματικώς.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Μεθαύριον και ώραν 12ην μεσημβρινήν θα ομιλήση εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδιακής Λέσχης ο κ. Αντώνιος Καλαϊτζάκης, καθηγητής της Μουσικής και μέλος της Οργανώσεως Γραμμάτων και Τεχνών του Βελγίου, με θέμα: Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν της Τέχνης και της Μουσικής μετά ακροάσεως μέρος του “Ρέκβιεμ” του Μόζαρτ, από δίσκο της Συμφωνικής ορχήστρας και χορωδίας της Βιέννης.
Η είσοδος ελευθέρα.

ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Προχθές συνεργείον της Διευθύνσεως Γεωργίας, από τον γεωπόνον κ. Βαφείδην επεσκέφθη την κοινότητα Σορωνής, όπου ο γεωπόνος έδωσεν οδηγίας επί της καταστροφής των ζιζανίων. Αργότερον το συνεργείον προέβαλε εις κεντρικόν χώρον της κοινότητος μορφωτικάς και ψυχαγωγικάς κινηματογραφικάς ταινίας, διαρκείας 2 ωρών. Χθες το συνεργείον επεσκέφθη την κοινότητα Θολού, σήμερον δε θα μεταβή εις την κοινότητα Διμηλιάς.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΑΝΩ-ΓΙΑΛΟΥ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Κακοκαιρία ενέσκηψεν χθες την πρωΐαν εις την περιοχήν της Δωδεκανήσου. Από της 10ης πρωινής εσημειώθη πτώσις βροχών, αι οποίαι εις ωρισμένας περιφερείας ήσαν ραγδαίαι.

Από της μεσημβρίας ήρχισαν πνέοντες ισχυρότατοι βόρειοι άνεμοι, επεκράτησε δε πρωτοφανής θαλασσοταραχή. Αι αμμώδεις εκτάσεις της προς Βορράν παραλίας της Ρόδου εκαλύπτοντο υπό της θαλάσσης, η οποία έφθανε μέχρι των στηθαίων της παραλιακής οδού και εις ωρισμένα σημεία έφθασε μέχρι και των οικιών.

Υπό του κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, απηγορεύθη ο απόπλους πλοίων εκ του λιμένος, λόγω της θαλασσοταραχής. Η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοίνωσε την μεσημβρίαν ότι αι πρωιναί βροχαί ήσαν εξαιρετικώς ωφέλιμοι δια τας ετησίας καλλιεργείας σίτου, αμπέλων και λοιπών φυτών ως και δια τας δενδροκαλλιεργείας.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Υπό του εν Αθήναις Αμερικανού πρεσβευτού κ. Ρίντλμπέργκερ απεστάλη προς τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην επιστολή εις ην ο Αμερικανός πρέσβυς εκφράζει τας ευχαριστίας του προς τον κ. Δήμαρχον δια την συνεργασίαν του εις την φιλοξενίαν αμερικανικών πληρωμάτων και τονίζει, ότι επιθυμεί και ελπίζει να έχη συντόμως την τύχην να επισκεφθή την Ρόδον περί της οποίας τόσα καλά ήκουσε.

ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΛΟΙΑ
Εξ άλλου, χθες επεσκέφθη τον κ. Δήμαρχον η δεσποινίς Κουήν της Αμερικανικής υπηρεσίας υποδοχής πληρωμάτων, η οποία παρεκάλεσεν όπως διευκολυνθή εις το έργον της προετοιμασίας των χώρων υποδοχής, δια τα πληρώματα των πλοίων τα οποία θα καταπλεύσουν.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΝΕΩΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, γενομένων αρχαιρεσιών του ομίλου Καρπαθίων νέων, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν:

Πρόεδρος Νικόλαος Κόνσολας, αντιπρόεδρος Ουρανία Συλβέστρου, γενικός Γραμματεύς Μιχαήλ Σταματιάδης, ταμίας Ιωάννης Τσιραγάκης, ειδικός γραμματεύς Μιχαήλ Λάμπρου και μέλη Φίλιππος Χιωτάκης και Εμμανουήλ Ορφανός.