Εκτιμώντας τα έργα οι κάτοικοι της Ρόδου εξεδήλωσαν την αγάπη τους προς την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση

ΕΚΤΙΜΩΝΤΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΞΕΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝ. ΡΙΖΟΣΠ. ΕΝΩΣΙΝ

Θερμαί εκδηλώσεις των κατοίκων της υπαίθρου προς τον κ. Στέλιον Κωτιάδην

Προχθές ο τέως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης επισκεφθείς  τας κοινότητας της Νοτίου πλευράς της νήσου μας, έτυχε θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους των κατοίκων, οι οποίοι εξεδήλωσαν δι άλλην μίαν φοράν την εκτίμησίν των προς την ΕΡΕ, ήτις έχει μόνον έργα να παρουσιάσει.

Ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Καλάθου, Πυλώνας, Λάρδου, Ασκληπειού, Βατίου, Αρνίθας, Μεσαναγρού, Λαχανιάς, Κατταβιάς και Απολακκιάς όπου έτυχε θερμοτάτης υποδοχής. Εις όλας τας κοινότητας, οι κάτοικοι αυτών εξεδήλωσαν πολλαπλώς την πλήρη εκτίμησιν των προς το γόνιμον έργον το οποίον επετέλεσεν η Κυβέρνησις Καραμανλή κατά την τελευταίαν διετίαν και εδήλωσαν ότι τάσσονται ανεπιφυλάκτως παρά το πλευρόν της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως και του Αρχηγού της κ. Καραμανλή.


ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
ΚΑΙ ΕΚΛΕΨΑΝ 50 “ΦΙΛΤΡΑ”

Θρασυτάτη κλοπή κατηγγέλθη χθες υπό του κ. Λυκούργου Γαλανού, διατηρούντος Καπνοπωλείον εντός της Νέας Αγοράς. Συμφώνως προς την καταγγελίαν, προχθές την νύκτα, άγνωστος ή άγνωστοι, έθραυσαν υαλίνην προθήκην του καπνοπωλείου του κ. Γαλανού και αφήρεσαν 50 περίπου πακέττα σιγαρέττων φίλτρου, διαφόρων ειδών.

Ο κ. Γαλανός ανέφερεν ότι ασφαλώς η διάρρηξις εγένετο κατά τας νυκτερινάς ώρας της Κυριακής.
Χθες την πρωίαν, συνεργείον σημάνσεως της Χωροφυλακής μετέβη επί τόπου και έλαβεν αποτυπώματα.
Καθ’ υπαρχούσας πληροφορίας υπάρχουν ενδείξεις περί του δράστου.


ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συμφώνως προς στατιστικάς, κατά το 1957 υπήρχον εις Ρόδον 100.503 αιγοειδή, 62.421 προβατοειδή, 17.142 ιπποειδή, 13.860 χοίροι, 16.898 βοοειδή, 5.569 κόνικλοι και 198.091 κατοικίδια πτηνά.

Εις την δεκαετίαν από της ενσωματώσεως και εντεύθεν εσημειώθη εν σχέσει προς τον αριθμόν της δεκαετίας 1931-1940  της κατοχής, η ακόλουθος αύξησις:

Αιγοειδή 35,12  ο/ο προβατοειδή, 1,07 ο/ο ιπποειδή,  91,75 ο/ο χοίροι 328, 71 ο/ο. βοοειδή 129, 18 ο/ο.
Εις την παραγωγήν τυρού εσημειώθη αύξησις 3.815,87 ο/ο και εις την παραγωγήν βουτύρου 68, 26 ο/ο.

ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη μέχρι τούδε συνεκεντρώθη υπό της ΕΓΣΔ ποσότης 69.000 οκάδων ελαίου. Ηδη η ΕΓΣΔ τελεί εν αναμονή αποστολής συμπληρωματικής πιστώσεως, διά να επαναρχίσει η συγκέντρωσις. Καθ’ υπαρχούσας πληροφορίας, η συμπληρωματική πίστωσις θα δοθή.

ΙΔΡΥΘΗ Ο “ΗΡΑΚΛΗΣ” ΕΙΣ ΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ
Ως ανεκοινώθη, ο νεοϊδρυθείς αθλητικός σύλλογος εις την κοινότητα Μαριτσών, ωνομάσθη “Ηρακλής. Ήδη εγένοντο αι τυπικαί ενέργειαι, διά την επίσημον αναγνώρισιν του εν λόγω Συλλόγου.