Το νέο Εργατικό Κέντρο Ρόδου καλεί τους εθνικόφρονες εργάτες να πλαισιώσουν τις τάξεις του

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΟΥΝ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ


Υπό του Νέου εργατικού κέντρου εξεδόθη η ακόλουθος προκήρυξις:
«Ανεργοι και άποροι το νέον εργατικόν κέντρον θα σας περιβάλλη με στοργήν και αγάπην. Το νέον Ε.Κ. εγγυάται αμέριστον ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν, και επαγγελματικήν βοήθειαν, με την κατανόησιν του φιλεργάτου Δημάρχου μας.

Το Νέον Ε.Κ. είναι εθνικόν Συνδικαλιστικόν όργανον δι’ εξυγίανσιν της εργατιάς, πιστεύει δε εις την αρχήν της συνεργασίας Κράτους-Εργοδοτών-εργατών. Συνεργάζεται με τας εθνικάς κυβερνήσεις και καταπολεμά τους αντεργάτας.

Επιδιώκει να περιλάβη εις τους κόλπους του τους εθνικόφρονας εργάτας και να τους απομακρύνη από τους Αριστερούς.

Σήμερον περισσότερον από κάθε άλλην φοράν ο εργάτης πρέπει να γνωρίζη ποίον είναι το εθνικόν στρατόπεδον και ποίον το Κομμουνιστικόν.

Εργάτες, αν δεν απαλλαγήτε από τους καμουφλαρισμένους μισθοφόρους εργατοπατέρες, μη περιμένετε προκοπή.

Εντολή Διοικήσεως
Ο Πρόεδρος
Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ 1ης ΜΕΧΡΙ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ 7 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Από του τέλους τρέχοντος μηνός θα αρχίση εβδομαδιαία δρομολόγια προς Ρόδον το γιουγκορλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” συνδέον την νήσον μας με την Βενετίαν.
Το εν λόγω πλοίον θα προσεγγίζη εις τους λιμένας Βενετίας, Ντουμπρόβνικ Πατρών, Πειραιώς και Ρόδου.

Εξ άλλου, την 2αν Απριλίου θα καταπλεύση εις Ρόδον το Γαλλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Ζαντράν” προερχόμενον εξ Ηρακλείου με 200 ξένους περιηγητάς. Επίσης την 2αν Απριλίου θα καταπλεύση και το Γαλλικόν τουριστικόν “Μαρσάλ Ζόηρρ” με 200 ξένους. Την 3ην Απριλίου αναμένεται το Ελληνικό τουριστικόν ατμόπλιον “Σεμίραμις” με 140 τουρίστας, την 6ην Απριλίου το γιουγκοσλαβικόν “Παρτιζάνκα”, την 7ην το “μεντιτερράνια” και την 8ην του ιδίου μηνός το “Γιουγκοσλάβια”.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΘΕΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αύριον Κυριακήν και ώραν 11ην πρωινήν εις το εθνικόν θέατρον θα λάβη χώραν τελετή, κατά την οποίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, εκπροσωπών της Αυτής Μεγαλειότητα την Βασίλισσαν, θα απονείμη τιμητικάς διακρίσεις εις τους εργασθέντας εκάστοτε υπέρ της Φαννέλλας του στρατιώτου.

Συγκεκριμένως, εις όσους μετέσχον εις 7 εράνους ή εις τους 6 πρώτους, ή εις τους 6 τελευταίους, θα απονεμηθή το μετάλλιον της Φανέλλας του Στρατιώτου μετά διπλώματος.

Εις τους μετασχόντας εις κεντρικάς επιτροπάς, εις τους υπευθύνους των ερανικών συνεργείων των τριών τελευταίων ετών και εις άπαντα τα πρόσωπα άτινα μετέσχον 4 έως 6 εράνων, θα απονεμηθή το χρυσούν σήμα του Ιδρύματος. και αναμνηστικόν δίπλωμα θα απονεμηθή εις όσους μετέσχον τριών εράνων από του 1951 μέχρις του 1956 ή εις τους εράνους των ετών 1955 και 1956 ή και εις μόνον τον έρανον του 1956. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.