Αποβολή σε 83 μαθητές του Βενετοκλείου Γυμνασίου!

ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΚΔΡΟΜΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό της Περιηγητικής Λέσχης της πρωτεούσης διοργανούνται τέσσαρες μεγάλαι εκδρομαί εις την Δωδεκάνησον επί τη ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Αι εν λόγω εκδρομαί αι οποίαι θα είναι πολυήμεροι επρογραμματίσθησαν ως εξής: 1) Ρόδον, 2) Πάτμον, 3) Κω και 4) Ρόδον-Σύμην-Μονή Πανορμίτου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΔΙ’ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΡΕΞ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ
Υπό του Υπουργείου Γεωργίας εκοινοποιήθη προς την ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου έγγραφον του, αποσταλέν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΑΓΡΕΞ δια του οποίου ζητεί όπως εξετασθή μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, το αίτημα των ενώσεως Συνεταιρισμών, περί επεμβάσεως της ΑΓΡΕΞ δια την συγκέντρωσιν των πρωΐμων Ρόδου. Εν τω μεταξύ, η Ένωσις Συνεταιρισμών δι’ εγγράφου της προς την ΑΓΡΕΞ εζήτησεν όπως πληροφορηθή εγκαίρως εάν κατόπιν της ευμενούς εισηγήσεως εκ μέρους του Διευθυντού της ΑΓΡΕΞ, θα αρχίση και πότε η συγκέντρωσις των πρωΐμων.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
Ως ανεκοινώθη υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, η πίστωσις η οποία είχε διατεθή δια την συγκέντρωσιν ελαιολάδου, εξηντλήθη ολοσχερώς. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, υπάρχουν μεγάλαι ποσότητες ελαιολάδου μη παραδοθείσαι και ζωηρόν ενδιαφέρον των παραγωγών δια την παράδοσιν, ήδη δε αναμένεται η έγκρισις της συμπληρωματικής πιστώσεως.

Η ΕΓΣΔ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΕΧΝΗΤΑΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δι’ εγγράφου της η Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου προς τον Οργανισμόν Ακινήτου Περιουσίας του Δημοσίου εις Δωδεκάνησον, εζήτησε παρ’ αυτού την χορήγησιν οικονομικής ενισχύσεως εξ 20.000 δραχμών. Το εν λόγω ποσόν θα χρησιμοποιηθή δια την αντιμετώπισιν των δαπανών του προγράμματος εμπορίας και καλυτερεύσεως των προβάτων χιακής ράτσας, ως και δια την αντιμετώπισιν των δαπανών του προγράμματος τεχνητής γονιμοποιήσεως αγελάδων. Κατά σχετικάς πληροφορίας ευθύς ως αρχίση η εφαρμογή του προγράμματος τεχνητής γονιμοποιήσεως, συνεργείον ειδικών θα περιέρχεται τας διαφόρους κοινότητας, ερχόμενον εις επαφήν με τους κτηνοτρόφους.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών παρελήφθησαν 160 τόννοι λιπασμάτων προς διανομήν αυτών εις τους γεωργούς.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Την προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν η ετησία τακτική Γενική Συνέλευσις της ΕΠΣΔ προς εξέτασιν διαφόρων ουσιωδών ζητημάτων.

ΑΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 83 ΜΑΘΗΤΑΙ
Χθες την πρωΐαν απεβλήθησαν 66 μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου επί τετραήμερον και 17 επί διήμερον, διότι ούτοι δεν προσήλθον εις την παρέλασιν της 25ης Μαρτίου.

Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. της εργατικής εστίας ωρίσθη ότι οι κατά τόπους επιμεληταί εισπράξεως των πόρων αυτής θα εισπράττωσιν εις το μέλλον και τας των εργοδοτών εισφοράς της Α’ εξαμηνίας 1958 ως και την εισφοράν επί του δώρου των Χριστουγέννων. Κατόπιν τούτου όσαι εκ των επιχειρήσεων δεν κατέθεσαν μέχρι τούδε τα κρατηθέντα ημερομίσθια εκ του δώρου των Χριστουγέννων εις μίαν των τραπεζών δύνανται να καταθέσωσι ταύτα και εις εισπράκτορα της εργατικής εστίας.