Φεύγει από το Μανδράκι το κεντρικό ταχυδρομείο της Ρόδου

Λόγω υψηλού ενοικίου, μετακομίζει το κεντρικό ταχυδρομείο της Ρόδου, από το εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στο Μανδράκι!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τα ΕΛΤΑ πληρώνουν στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου μίσθωμα 10.000 ευρώ για το συγκεκριμένο κτίριο και έτσι αποφάσισαν να αναζητήσουν πιο οικονομικές λύσεις για την ενοικίαση κτιρίου στο κέντρο της πόλης.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έγιναν κάποιες προσπάθειες να βρεθεί λύση και να μειωθεί το ενοίκιο,  αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Έτσι η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου.

Αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
“Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» επιθυμεί να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια, ένα οίκημα για την μεταστέγαση του Κεντρικό Καταστήματος Ρόδου το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Να βρίσκεται εντός της εμπορικής περιοχής της πόλης της Ρόδου.

• Να είναι ισόγειο ή ισόγειο με πατάρι συνολικού εμβαδού 180 - 250 m2 (εκ των οποίων τα 160 m2 τουλάχιστον ισόγειο). Τυχόν υπόγειος χώρος δεν προσμετράται στην ζητούμενη επιφάνεια.

• Να είναι φωτεινό και ικανής πρόσοψης για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας.

• Να έχει καλές προσπελάσεις για πεζούς, ΑΜΕΑ, οχήματα και υπηρεσιακά φορτηγά.

• Να είναι κατά προτίμηση νεόδμητο και έτοιμο προς χρήση.

Η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί την 14-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 14:00, από Επιτροπή Υπαλλήλων της Εταιρείας, με έδρα το Κ. Κατάστημα Ρόδου όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ή πληρεξούσιοί τους να προσκομίσουν έγγραφες ανοικτές προσφορές, που δεσμεύουν τους ιδιοκτήτες για ένα 3μηνο και θα περιλαμβάνουν:

α) Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο Ιδιοκτήτη.

β) Διεύθυνση, λεπτομερή περιγραφή και επιφάνεια του προσφερομένου ακινήτου.

γ) Ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο και διάρκεια της μίσθωσης.

δ) Κατασκευές και διαρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο ακίνητο από τον ιδιοκτήτη.

ε) Άδεια Οικοδομής, Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί ένταξης του προσφερόμενου ακινήτου σε περίπτωση αυθαιρεσιών στον Ν.4178/2013, Σχέδια κατόψεων των προσφερόμενων χώρων και Τοπογραφικό διάγραμμα (θεωρημένα προσφάτως από την Πολεοδομία).

στ) Φωτογραφίες εσωτερικής και εξωτερικής όψεως του προσφερόμενου ακινήτου.

ζ) Το Ε9 του προσφερόμενου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη που εμφανίζεται η κυριότητα του ακινήτου και τα δηλωθέντα τετραγωνικά αυτού.

η) Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ και Ύδρευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22410-36261 & 22410-22201 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:45.

Η δημοσίευση, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δεν δημιουργεί δεσμεύσεις της Εταιρείας έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν προσφορές, ούτε από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και η επιλογή του προς μίσθωση ακινήτου θα γίνει με κριτήριο τη συνολική καταλληλότητά του για την προοριζόμενη χρήση.

Επίσης διατηρεί η Εταιρεία τη διακριτική ευχέρεια να σταματήσει τη διαδικασία ανεξαρτήτως του σταδίου εξέλιξής της.

- Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη διαδικασία θα μπορούν να ενημερώνονται για την τυποποιημένη μισθωτική σύμβαση και τον σκοπό της Εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.” (ΦΕΚ τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αριθμ. φύλλου 8545/01.08.2006, άρθρο 3), όπως αυτό τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με αρ.1092101000, αναλυτικά, με φωτοαντίγραφα, που θα βρίσκονται στη διάθεσή τους στο Κ. Κατάστημα Ρόδου καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου.

- Επιπλέον γίνεται γνωστό ότι η Εταιρεία θα εξετάσει κατά προτεραιότητα τις προσφορές στις οποίες οι ιδιοκτήτες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκτέλεσης όλων ή του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος των έργων (εργασιών), με σκοπό την άμεση μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της”.