Φανταστικές οι ειδήσεις ίδρυσης Καζίνο στη Ρόδο λέει ο Ωνάσης

ΔΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΝΑ ΕΧΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.

Ενώ η ΕΡΕ ανεκοίνωσε προ του Πάσχα τους συνδυασμούς των υποψηφίων, της δι’ ολόκληρον την χώραν, τα άλλα κόμματα και κυρίως οι Φιλελεύθεροι αναγγέλλουν τμηματικώς τους υποψηφίους των. Εξ εγκύρων κύκλων τονίζεται ότι οι πολιτευταί επιδεικνύουν απροθυμίαν προς το κόμμα των Φιλελευθέρων, η διοίκησις του οποίου συναντά σοβαράς δυσχερείας. Επίσης τονίζεται ότι τόσον ο κ. Βενιζέλος, όσον και ο κ. Παπανδρέου επιδιώκουν ο καθείς να χρίση υποψηφίους της πλευράς του, δια την δημιουργίαν προσωπικών φίλων.

Εξ άλλου, οι προσχωρήσαντες πολιτευταί είναι οι διαγραφέντες από την ΕΡΕ και εκείνοι οι οποίοι δεν περιελήφθησαν εις τους συνδυασμούς της.

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ
Προσεχώρησαν εις την ΕΡΕ οι Φιλελεύθεροι τέως βουλευταί κ.κ. Τυρρής Καλλιγκάτσης και Λάζαρος Κίκας.

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Εν τω μεταξύ, εγνώσθη ότι εις τον Συνδυασμόν της ΠΑΔΕ εις Δωδεκάνησον περιελήφθησαν οι κ.κ. Φωταράς, Εμμ. Παπαϊωάννου, Ι. Χατζηϊωάννου εκτελωνιστής, ο δικηγόρος εκ Κω Νικολαΐδης όστις διαμένει εις Αθήνας. Πιθανώς δε θα μετάσχη και ο κ. Χατζησταυρής.
Η ΕΔΑ θα εξαγγείλη τον συνδυασμόν της κατ’ αυτάς.

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Χθες υπεβλήθησαν εις το Πρωτοδικείον Ρόδου αι υποψηφιότητες των κ.κ. Στ. Κωτιάδη, Νικ. Μαυρή και Νικ. Πιζάνια. Ο κ. Παρθενιάδης, αφικνούμενος σήμερον εκ Κω, θα υποβάλη παραίτησιν από του αξιώματος του Δημάρχου δια να υποβάλη την υποψηφιότητά του.

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
Κατά τη διάρκειαν των εορτών του Πάσχα ο κ. Κωτιάδης εδέχθη πολλούς φίλους του εις την εν Ρόδω οικίαν του, οι οποίοι του διεμήνυσαν την συμπαράστασιν του λαού της υπαίθρου και της πόλεως.

Το απόγευμα της Δευτέρας ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Σαλάκου, Καλαβάρδα, Φανών και Θολού, όπου ομιλήσας ανέλυσε τα κυβερνητικά έργα και εγένετο αντικείμενον ενθουσιωδών εκδηλώσεων.
Χθες ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη την κοινότητα Καλυθιών, όπου ωμίλησε καταχειροκροτηθείς υπό των κατοίκων.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Ο κ. Ζαννής επεσκέφθη το Μ. Σάββατον το Παραδείσι, όπου είχε διαλογικήν συζήτησιν μετά ομάδας φίλων του. Επίσης την Δευτέραν μεταβάς εις Εμπωνα, δεν κατώρθωσε να ωμιλήση διότι οι κάτοικοι αυτής εχόρευον.

ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Ως εγνώσθη ενεκρίθη πίστωσις εκ 150.000 δραχμών δια την εκτέλεσιν εργασιών συντηρήσεως του δημοτικού σχολείου Κρεμαστής. Η δημοπρασία δια τας εργασίας θα λάβη χώραν εντός των ημερών.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑΙ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ  ΛΕΓΕΙ Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 14.
Κατά τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Μονακό ο Ελλην εφοπλιστής κ. Ωνάσης ομιλών εις συγκέντρωσιν δημοσιογράφων εδήλωσεν ότι δεν προτίθεται να πωλήση τας μετοχάς του της Θαλασσίας Εταιρείας Λουτρών του Μόντε Κάρλο και ότι αι πληροφορίαι περί ιδρύσεως Καζίνων εις Ρόδον και Κέρκυρα είναι τελείως φανταστικαί.

ΕΚ ΒΑΡΕΛΟΤΟΥ ΕΘΡΑΥΣΘΗΣΑΝ  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Την Κυριακήν και περί ώραν 1ην παρά την οδόν Καποδιστρίου και εις απόστασιν 60 περίπου μέτρων από του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου κάτω εξερράγη κροτίς προχείρως κατασκευασθείσα δια κυτίου κονσέρβας πληρωθέντος δια πυρίτιδος εκ της εκρήξεως της οποίας εθραύσθησαν υαλοπίνακες τινές τριών εγγύς κειμένων οικιών.