Οι Μητροπολίτες επισκέφθηκαν τον Μουφτή Ρόδου για την εορτή του Ραμαζανίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Εις τον φίλον Γεώργιον Σαρζετάκην, επ’ ευκαιρία των γάμων της κόρης του Κατερίνας με τον ανθυπολοχαγόν Δημήτριον Δρόσον, εύχομαι να του είναι καλορίζικο το αντρόγυνο και με πολλούς και καλούς απογόνους.
Γ. ΜΙΣΙΟΣ

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
- Ο κ. Γεώργιος Κούκιος, ταμίας Τραπέζης Αθηνών, επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Ο κ. Γεώργιος Αλμυράντης δεν εορτάζει, ούτε δέχεται.
- Ο κ. Γεώργιος Τοπούζης, δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Ο κ. Γεώργιος Καρυδιώτης δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟΝ ΜΟΥΦΤΗΝ ΡΟΔΟΥ
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

Προχθές επ’ ευκαιρία της μουσουλμανικής εορτής του Ραμαζανίου πλήθος Χριστιανών κατοίκων της Ρόδου συνεώρτασε μετά των μουσουλμάνων εις την θέσιν Πλατανάκια. Επίσης οι Μητροπολίται Ρόδου κ. Σπυρίδων και Καρπάθου Κάσου κ. Απόστολος επεσκέφθησαν τον Μουφτήν Ρόδου κ. Σουλεϊμάν Κασλή Ογλού και παρέμεινον μετ’ αυτού επ’ αρκετόν. Εξ άλλου χθες την πρωΐαν επεσκέφθησαν τους Μητροπολίτας δύο παρεπιδημούντες μουσουλμάνοι φοιτηταί της Θρησκευτικής σχολής Μεντρεσέ Ξάνθης και εις ιεροκήρυξ.
 


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΕΙΣ ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Το Αρχηγείον Βασιλικής Χωροφυλακής διά προσκλήσεώς του καλεί τους τελειοφοίτους Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής τους επιθυμούντας να μετάσχουν εις διαγωνισμόν, διεξαχθησόμενον τον Ιούλιον, προς εισαγωγήν των εις το Β’ τμήμα του σχολείου Χωροφυλακής Αθηνών, όπως υποβάλουν τα δικαιολογητικά των μέχρι της 1ης Ιουνίου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω των οικείων διοικήσεων χωροφυλακής. Εις τον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιώται των κλάσεων, 1958, 1959 και 1960 καθώς και οι εκπληρώσαντες τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις μη υπερβάντες όμως το 25ον έτος της ηλικίας των. 

Περισσότεραι πληροφορίαι σχετικώς, παρέχονται παρά των οικείων αρχών Χωροφυλακής.

ΘΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το Γερμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Αριάδνη”, με Γερμανούς περιηγητάς. Του εν λόγω πλοίου θα επιβαίνουν και 2 κινηματογραφικά συνεργεία, τα οποία συνοδεύοντα τους τουρίστας κατά τας επισκέψεις των εις τα αξιοθέατα και τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλεως και της υπαίθρου, θα προβούν εις την λήψιν κινηματογραφικών ταινιών. 

Επίσης τα συνεργεία θα κινηματογραφήσουν Δωδεκανησιακούς χορούς, τους οποίους θα παρουσιάσουν το απόγευμα της Τρίτης εις την προ του Δημαρχιακού μεγάρου πλατείαν, νεάνιδες ενδεδυμέναι με τοπικάς ενδυμασίας.

Αι κινηματογραφικαί ταινίαι αι οποίαι θα ληφθούν, θα προβληθούν εις διαφόρους κινηματογραφικάς αιθούσας της Ευρώπης και της Αμερικής. 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑΧΕΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Το εσπέρας του Σαββάτου συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου, υπό την προεδρίαν του κ. Ζουρούδη, και συνεζήτησεν επί διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός της.

Μεταξύ άλλων, συνεζήτησεν επί εκθέσεως εκ Καρπάθου, παρεχούσης πληροφορίας εν σχέσει προς την πορείαν των εργασιών του εκτελουμένου έργου κατασκευής λιμενοβραχίονος εις Κάρπαθον.

Ως γνωστόν, η έναρξις των εν λόγω εργασιών έχει πραγματοποιηθεί από μηνός και πλέον, αυταί δέ προχωρούν με ικανοποιητικόν ρυθμόν.