Εγκρίθηκε η μελέτη του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου

Εγκρίθηκε από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, η μελέτη για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.

Στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Αποφασίζουμε την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τους όρους:

- Οι μελέτες εφαρμογής αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ να κατατεθούν έγκαιρα στη ΔΠΑΝΣΜ, για έλεγχο και έγκριση.

- Οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν με την εποπτεία της ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου.

- Η αποκατάσταση των όψεων να γίνει με την εποπτεία της ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου.

- Τα καμπύλα υαλοστάσια της βόρειας όψης να αποκατασταθούν στην αρχική τους μορφή με ξύλινα πλαίσια και να διερευνηθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν υαλοπίνακες από οπάλιο, όπως οι αρχικοί.

- Η κάλυψη των φεγγιτών στο δώμα να μην έχουν καμπύλη κάλυψη και να μην προβάλουν αισθητά από τις όψεις του μνημείου.

- Να υποβληθούν οι ξυλότυποι όλων των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που ανακατασκευάζονται (εξώστες, πλάκες, τοιχία, δικτυώματα).

- Οι οδεύσεις των Η/Μ στο εσωτερικό του θεάτρου να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.

- Οι εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών να μην προβάλουν αισθητά από τις όψεις του μνημείου.

Οι μελετητές, οφείλουν να προσκομίσουν τέσσερις (4) σειρές μελετών σύμφωνα με τους παραπάνω όρους προς έλεγχο και θεώρηση στη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων (Γ’ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, Αθήνα, τηλ. Γραμματείας: 210/32.26.549).

Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του ν. 3028/2002 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Η Υπουργός
Λυδία Κονιόρδου”