Πυροσβέστης πέθανε στη Λίνδο ενώ συνέλεγε «πεταλίδες»

ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ ΩΛΙΣΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ - ΣΥΝΕΛΕΓΕ «ΠΕΤΑΛΙΔΑΣ»
Προχθές την νύκτα μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου νεκρός, ο Γρηγόριος Κλήμαντος του Σταύρου, πυροσβέστης. Κατά σχετικάς πληροφορίας ο Κλήμαντος ευρίσκετο εις Λίνδον, όπου ενασχολούμενος εις την συλλογήν «πεταλίδων» ωλίσθησε και κτυπήσας εις το μετωπικόν της κεφαλής έμεινεν άπνους.

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 28.
Ο νομαρχιακός επιθεωρητής κ. Βασιλειάδης, εις τον οποίον είχε ανατεθή η διενέργεια ανακρίσεων επί των καταγγελιών του Κόμματος των Φιλελευθέρων εναντίον του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκου, υπέβαλε το πόρισμά του εις τον υπουργόν των Εσωτερικών, το οποίον είναι πανηγυρικώς απαλλακτικόν διά τον κ. Ρεμπάκον.

ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΔΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
Διά κοινοποιηθείσης διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, γνωστοποιούνται ποινικαί και πειθαρχικαί διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος περί εκλογής βουλευτών. Ούτω, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής μέχρι 200 δραχμών, πάς εκλογεύς όστις αδικαιολογήτως δεν ψηφοφορεί. Εξ άλλου, διά φυλακίσεως από δύο μηνών μέχρι δύο ετών, διά χρηματικής ποινής από 50 μέχρι 1000 δραχμών και διά στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι πέντε ετών, τιμωρούνται: α) όστις αποτρέπει άλλον δι’ οιουδήποτε τρόπου να ψηφίση, ιδία εάν ο ψηφοφόρος εξαρτάται οπωσδήποτε εξ αυτού, β) όστις ιδίαις δαπάναις μεταφέρει εκλογείς εις τον τόπον της ψηφοφορίας και γ) όστις υπόσχεται, ή δίδει, ή δέχεται χρήματα, επί σκοπώ υπερψηφίσεως ή καταψηφίσεως ή προτιμήσεως υποψηφίων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

- Εις Αρχάγγελον την Κυριακήν ο κ. Βασίλειος Κόζας ετέλεσε τους γάμους του μετά της δίδος Ιωάννας Ι. Παπαπαναγιώτου. Παράνυμφος παρέστη ο κ. Αργύριος Θεοχάρης. Θερμά συγχαρητήρια.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ»
- Εις τον ιερόν ναόν Εισοδίων, ο κ. Κώστας Μιχαήλου ετέλεσε τους γάμους του μετά της δίδος Πόπης Λεντή. Θερμά συγχαρητήρια.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ»
- Ετελέσθησαν προχθές την Κυριακήν εις τον Ι. Ναό του Ευαγγελισμού οι γάμοι του δημοδιδασκάκου κ. Μιχαήλ Γερασκλή μετά της δίδος Αγγέλας Σταματίου αμφοτέρων εκ Κω. Θερμά συγχαρητήρια.
Ν. ΜΑΡΙΠΛΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ υποχρέωσίν μου όπως και δημοσία εκφράσω τάς ευχαριστίας μου πρός τον ιατρόν κ. Αθαν. Καραγιάννην (μαιευτήρα) διά την έγκαιρον επέμβασίν του διά τον τοκετόν της συζύγου μου κατόπιν καισαρικής τομής.
ΣΤΕΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Η Δικαία σύζυγος Στεφάνου Δημητρίου έτεκεν εις την κλινικίν του κ. Αθανασίου Καραγιάννη άρρεν τέκνον. Εις τους γονείς Η ΡΟΔΙΑΚΗ εύχεται να τους ζήση.