Τμήμα εξωτερικού εμπορίου  στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Μετά το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών, αποκτά «τμήμα εξωτερικού εμπορίου και διεθνών σχέσεων» και το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε εφαρμογή του νέου επιμελητηριακού κανονισμού.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα επρόκειτο να γίνει χτες βράδυ κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, το οποίο θα είναι το δεύτερο κατά σειρά που θα το αποκτήσει.

Άλλωστε,  η δημιουργία του αποτελεί πλέον και μία αναγκαιότητα καθώς η λειτουργία του θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε ότι αφορά την εξωστρέφεια πολλών τοπικών επιχειρήσεων και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα θα ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις εκείνων των επιχειρήσεων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας.

Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός ντόπιων επιχειρήσεων έχει κάνει ανοίγματα σε χώρες του εξωτερικού,  προσπαθώντας να αναπτυχθεί και μάλιστα σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση στη χώρα τις οδήγησε στην εξωστρέφεια,  όμως χρειάζεται και η ανάλογη βοήθεια και στήριξη ώστε να μπορέσουν να πετύχουν στις προσπάθειες που κάνουν,.

Εκεί λοιπόν έρχεται η συμβολή του τμήματος εξωτερικού εμπορίου και διεθνών σχέσεων του επιμελητηρίου μας,  το οποίο θα απαρτίζεται από ομάδα συμβούλων η οποία θα διαχειρίζεται αυτές τις διμερείς σχέσεις των επιχειρηματιών, είτε αφορούν τις πωλήσεις είτε τις αγορές.

Στο εξής οι επαφές θα είναι πιο συστηματικές και θα βασίζονται στην εξειδίκευση αλλά και στην οργάνωση που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του εμπορίου, αφού θα παρέχεται ουσιαστική βοήθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά.

Το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου
Επίσης προς εφαρμογή του νέου επιμελητηριακού κανονισμού, θα δημιουργηθεί περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Μάλιστα,  οι συνεδριάσεις του νέου οργάνου θα μπορούν να γίνονται εναλλάξ σε Ρόδο και Σύρο, ενώ θα μπορεί να συμμετέχει στο όργανο ο εκάστοτε περιφερειάρχης ή ο αντικαταστάτης του, καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και φορέων που είναι ήδη μέλη των δύο επιμελητηρίων.

To συμβούλιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί, αμέσως μόλις συσταθεί και αφού πάρει τη θετική ψήφο των μελών του σώματος, κάτι που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία των επιμελητηρίων με την περιφερειακή διοίκηση με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της οικείας περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
γ. Εκπροσωπεί τα επιμελητήρια της περιφέρειας στο περιφερειακό συμβούλιο, στην Περιφερειακή

Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο περιφέρειας.
στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιφέρειας σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, το οικείο περιφερειακό συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

Στη ΔΟΥ τα χρέη από το ΓΕΜΗ
Στη συνεδρίαση του Σαββάτου επρόκειτο να συζητηθεί επίσης και το θέμα της βεβαίωσης των οφειλών από το γενικό εμπορικό μητρώο του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, (ΓΕΜΗ) στη ΔΟΥ όπως επιβάλλει ο νέος νόμος για όσους χρωστούν και δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους.

Η διοίκηση του επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το νόμο για τους οφειλέτες,  αν και κατανοεί ότι υπάρχει δυσκολία λογω της οικονομικής κρίσης να, ανταπεξέλθουν οι επιχειρηματίες στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι αν δεν εφαρμοστεί η διαδικασία τότε το χρέος που θα δημιουργηθεί (και το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι υπερβολικά μεγάλο) θα βαρύνει τα μέλη της διοικητικής επιτροπής τα οποία θα πρέπει να το καταβάλουν υποχρεωτικά.